Prawa i obowiązki wnioskodawcy

  1. Producent zobowiązuje się do przestrzegania wymagań systemu GLOBALG.A.P.
  2. Zobowiązania producenta wynikają z Umowy pomiędzy producentem a Biocert Małopolska.
  3. Umowa jest zgodna z wymaganiami normy ISO 17065 oraz przekazywana producentowi do podpisania po otrzymaniu Wniosku o certyfikację w systemie GLOBALG.A.P.

Biocert Małopolska  Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zachowanie poufności przez osoby działające w jej imieniu odnośnie informacji, z jakimi zapoznały się w związku z realizacją procesu certyfikacji.

Biocert Małopolska Sp. z o.o. stosuje się do aktualnych przepisów prawnych w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych (RODO).