Integrowana Produkcja Roślin

W trosce o najwyższą jakość biologiczną i odżywczą produktów roślinnych, a także w celu ochrony krajobrazu rolniczego i różnorodności roślin, wiele osób decyduje się na stosowanie Integrowanej Produkcji Roślin. Na czym ona polega?

IPR – najważniejsze wymagania

Integrowana Produkcja Roślin oznacza zastosowanie szeregu wymagań, ujętych w rozmaitych ustawach i rozporządzeniach, z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin na czele oraz metodykach integrowanej produkcji zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa udostępnianych na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ww. dokumenty określają zasady produkcji roślin bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Najważniejsze wymagania w prowadzeniu integrowanej produkcji roślin to:

  • planowanie i zakładanie uprawy z uwzględnieniem doboru odmian;
  • racjonalne nawożenie z uwzględnieniem analiz gleby;
  • stosowanie racjonalnych sposobów regulowania zachwaszczenia;
  • pielęgnacja upraw, stosowanie prawidłowych zabiegów agrotechnicznych;
  • ochrona przed chorobami i szkodnikami wykorzystująca w pierwszej kolejności wszędzie tam gdzie jest to możliwe niechemiczne metody ochrony;
  • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych;
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji poprzez opisywanie podejmowanych działań w ramach prowadzonej produkcji  (notatnik integrowanej produkcji roślin)

Dlaczego warto?

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w systemie Integrowanej Produkcji Roślin jest gwarancją dostarczania wysokiej jakości produktów spożywczych, w których nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, azotanów, azotynów i metali ciężkich. W ten sposób osoba posiadająca certyfikat w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin prezentuje się jako taka, której zależy na zdrowiu i dobrym samopoczuciu konsumenta; taka, której działalność wpisuje się w ideę dbania o środowisko naturalne; taka, której można zaufać. Dysponowanie certyfikatem IPR umożliwia oznaczanie produktów znakiem Integrowanej Produkcji Roślin co stanowi dla konsumentów gwarancję spełniania przez oznakowane produkty zasad produkcji integrowanej, jest to zatem także realna korzyść marketingowa, przekładająca się na zyski.

Jak uzyskać certyfikat Integrowanej Produkcji?

Jeśli spełniają Państwo wymagania określone w ustawie, należy złożyć u nas Zgłoszenie Stosowania Integrowanej Produkcji Roślin nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin, a w przypadku roślin wieloletnich – do dnia 1 marca. Do Zgłoszenia należy dołączyć również wymagane załączniki, a więc informację o gatunkach i odmianach zgłaszanych do certyfikacji oraz dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie IPR. Zgłoszenie należy przysyłać do jednostki corocznie. Jeżeli Zgłoszenie przeszło pozytywną weryfikację, planowana jest kontrola. Podczas kontroli mogą zostać pobrane próbki do badań w celu weryfikacji spełnienia wymagań. Jednostka może również w trakcie nadzoru nad klientem przeprowadzać kontrole wyrywkowe. Certyfikat przyznawany jest na okres niezbędny do zbycia roślin jednak nie dłużej niż na 12 miesięcy.

Na naszej stronie internetowej znajduje się szczegółowy wykaz dokumentów sprawdzanych w czasie kontroli, o które warto zawczasu zadbać, a także opisany jest krok po kroku cały proces certyfikacji. Jako jednostka upoważniona przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wykonujemy działalność w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin na terenie Polski.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Wyjaśnimy ewentualne wątpliwości i odpowiemy na Państwa uwagi.

Opis systemu certyfikacji