Podstawy prawne

Lp. Podstawa prawna
Dziennik ustaw, pozycja 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz. U. 2020 poz 695
I Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Dz.U. 2020 poz. 2097
1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań  związanych z integrowaną produkcją roślin Dz. U. 2013 poz. 788
2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności  kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin. Dz. U. 2019 poz. 223
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Dz. U. 2013 poz. 554
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Dz.U. 2019 poz. 554
II Przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin:
1 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Dz.U. 2020 poz. 2097)
2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin Dz.U. 2014 poz. 516
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań„ dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin Dz. U. 2016 poz. 720
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin Dz. U. 2013 poz. 505
5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin Dz. U. 2013 poz. 625
 6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG L 309/1
III  Przepisy dotyczące postępowania ze środkami ochrony rośliny opakowaniami po środkach ochrony roślin
 1 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  Dz. U. 2020 poz. 1114
2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2020  poz. 797
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych Dz. U. 2002 poz. 896
4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych Dz. U. 2005 poz. 752
IV  Przepisy dotyczące nawozów i nawożenia:
1 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Dz. U. 2021 poz. 76
2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania Dz. U. 2019 poz. 1826
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych Dz. U. 2002 poz. 896
4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych Dz.U. 2005 poz. 752
V Przepisy dotyczące ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi:
1 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami Dz. U. 2020 poz. 424