Rolnictwo ekologiczne

Jako jednostka upoważniona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmujemy się wydawaniem certyfikatów zgodności w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, a także prowadzimy nadzór nad podmiotami certyfikowanymi, weryfikując prawidłowość ich funkcjonowania. Certyfikujemy gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa przetwórcze, producentów zajmujących się akwakulturą i pszczelarstwem jak również działających w zakresie zbioru ze stanu naturalnego oraz podmioty importujące produkty ekologiczne na rynek polski.

PROGRAM CERTYFIKACJI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO [PCRE] – plik pdf

Ekologiczne, czyli jakie…?

Kiedy możemy mówić o rolnictwie ekologicznym? Jakie kryteria musi spełnić producent z branży rolno-spożywczej, by mógł starać się o przyznanie certyfikatu zgodności?

Rolnictwo ekologiczne to przede wszystkim takie, które stosuje praktyki przyjazne środowisku, nie tylko nie szkodząc, ale pozytywnie na nie wpływając. Oznacza to między innymi całkowitą rezygnację ze sztucznego nawożenia, stosowania niedozwolonych środków ochrony roślin czy pasz przemysłowych. Nie ma też mowy o stosowaniu organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Zamiast tego do pożądanych zachowań zalicza się chociażby praktykowanie międzyplonów, płodozmianów, mechanicznych metod uprawy roli ograniczających zachwaszczenie oraz naturalnych technik kontroli szkodników.

W rolnictwie ekologicznym szczególnie ważna jest też troska o bioróżnorodność, gdyż jej spadek jest jednym z największych współczesnych zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Rolnictwo ekologiczne stosuje się z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, z chęci wspierania środowiska naturalnego, które współcześnie zagrożone jest przez rozmaite czynniki, związane między innymi z rozwojem przemysłu i zmianami klimatycznymi. Po drugie, z przyczyn ekonomicznych, związanych z rosnącą świadomością ekologiczną konsumentów i zwiększającego się popytu na produkty eko. Posiadanie przez producenta certyfikatu zgodności jest zewnętrznym i niezależnym świadectwem dla klientów, które potwierdza jakości wyrobów.

Certyfikacja w Biocert

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania certyfikatu zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego jest złożenie stosownej dokumentacji wnioskowej. W następnej kolejności nasza firma przystępuje do kontroli producenta, weryfikującej zgodność jego produkcji z wymogami rolnictwa ekologicznego. Proces certyfikacji zakończony jest wydaniem decyzji. Na tym jednak nie kończy się nasza praca, gdyż przez cały okres posiadania certyfikatu producent może spodziewać się z naszej strony czynności w postaci kontroli wyrywkowych i/lub poboru prób do badań. Szczegółowe opisy procesów certyfikacji dla poszczególnych kategorii działalności znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na naszej stronie.
Producentów, którzy chcą przystąpić do systemu, zachęcamy do kontaktu z Biocert Małopolska Sp. z o.o. Nasz personel jest do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy.

Zmiany w Rolnictwie Ekologicznym od dnia 1 stycznia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz wydane akty delegowane i wykonawcze do ww. rozporządzenia znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne.
Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszyscy producenci ekologiczni zobowiązani są dostosować swoją działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego do nowych przepisów.
Zmianie uległy formularze naszej jednostki stosowane do obsługi systemu rolnictwa ekologicznego
(Roczny Plan Produkcji, Wniosek itp.) jak również opracowywane przez organy państwowe, tj. Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wnioski dotyczące odstępstw.
Dokumenty do naszej jednostki należy składać tylko na aktualnych, dostosowanych do nowych przepisów, formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej. Dokumenty złożone na nieaktualnych formularzach nie będą podlegały rejestracji.
Zmienił się również certyfikat zgodności, którego wzór został określony w Załączniku nr VI rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1006.
Najistotniejsze zmiany:
1. Nowe kategorie działalności
Wprowadzono nowe kategorie produktów, w związku z tym uległ zmianie formularz „Zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”, którego wzór jest dostępny na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2 .
2. Wybór tylko jednej Jednostki Certyfikującej
Zgodnie z wymaganiem art. 35 ust. 4 rozporządzenia (EU) 2018/848: „podmiot lub grupa podmiotów nie są uprawnione do otrzymania certyfikatu od więcej niż jednej jednostki certyfikującej w odniesieniu do działań prowadzonych w jednym państwie członkowskim, jeżeli chodzi o tę samą kategorię produktów, nawet jeżeli ten podmiot lub grupa podmiotów zajmują się różnymi etapami, przygotowania i dystrybucji”.
3. Ważność „starych” certyfikatów
Certyfikaty wydane przed 1 stycznia 2022 r. zachowują swoją ważność, jednakże ten fakt nie zmienia obowiązku dostosowania prowadzonych działań do nowych wymogów od dnia 1 stycznia 2022 r.
Produkty wytworzone przed 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z nieaktualnym już rozporządzeniem (WE) 834/2007 „objęte starym certyfikatem”, zgodnie art. 60 rozporządzenia (UE) 2018/848 mogą być wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapasów.
Po 1 stycznia 2022 r. wydanie certyfikatu na zgodność z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2018/848 nastąpi dopiero po przeprowadzeniu przez Jednostkę Certyfikującą pełnej rocznej kontroli.
4. Odstępstwa
W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcją ekologiczną (która ma zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 25.06.2009 r. o rolnictwie ekologicznym), zgodnie z informacją udostępnioną na stronie https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej, od 1 stycznia 2022 r. tymczasowo nie będą wydawane zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, o których jest mowa w art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009 r. Taki stan utrzyma się do czasu wejścia w życie nowej ustawy.
Przypominamy również, że z dniem 31 grudnia 2021 r. wygasło odstępstwo dotyczące wprowadzenia do gospodarstwa ekologicznego młodych kur nieekologicznych do produkcji jaj mających nie więcej niż 18 tygodni. Natomiast w dalszym ciągu będzie obowiązywało odstępstwo umożliwiające wprowadzenie do gospodarstwa za zgodą WIJHARS nieekologiczne 3 dniowe pisklęta.
5. Niektóre zmiany w zasadach produkcji i przetwarzania
– produkcja roślinna : podano szczegółowe informacje na temat pochodzenia użytych nasion i roślin. Ponadto gospodarstwa będą musiały uprawiać rośliny strączkowe, ze względu na ich rolę w żyzności gleby. Należy pamiętać, że uprawy bezglebowe, w tym hydroponika, są nadal zabronione
– produkcja zwierzęca : najbardziej znane zmiany dotyczą warunków chowu drobiu i trzody chlewnej, ze zwiększonym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt w odniesieniu do rozplanowania budynków i przestrzeni zewnętrznych. Istnieją również ograniczenia dotyczące karmienia i zakupu nieekologicznych kurcząt.
Zgodnie z Zał. II rozporządzenia (UE) 2018/848 co najmniej 30 % paszy pochodzi z tego samego gospodarstwa lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe lub taka pasza nie jest dostępna, jest produkowane we współpracy z innymi ekologicznymi jednostkami produkcyjnymi lub jednostkami produkcyjnymi w okresie
Zgodnie z Zał. II rozporządzenia (UE) 2018/848 do dnia 31 grudnia 2025 r. dopuszczony jest 5% udział nieekologicznych pasz białkowych jedynie dla prosiąt o wadze do 35 kg oraz młodego drobiu.
Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/771 od roku 2022, w ramach corocznej kontroli będzie przeprowadzana weryfikacja identyfikowalności oraz kontrola bilansowania masy produktów, przeprowadzaną za pomocą sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej. W związku z powyższym należy bardzo dokładne dokumentować zbiory, przechowywanie i sprzedaży produktów ekologicznych jak również zakupów środków produkcji (ekologiczne pasze, ekologiczny materiał używany do siewu czy sadzenia).
– przetwórstwo żywności  : główna zmiana dotyczy wytwarzania i stosowania środków aromatyzujących.
6. Etykietowania
Zapewnia się większą elastyczność w zakresie pochodzenia produktów: produkty z dopiskiem „Rolnictwo UE” mogą zawierać 5% składników poza UE, a nie 2% jak poprzednio.
7. Certyfikacja grup producentów we wszystkich krajach
Certyfikacja grup producentów będzie teraz dostępna dla wszystkich krajów i będzie towarzyszyć jej wzmocniona kontrola: na przykład ograniczona zostanie wielkość każdego gospodarstwa.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronie Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_pl