Dokumentacja wnioskowa

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo). 

Producent, który chce rozpocząć działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać do Biocert Małopolska Sp. z o.o. następujące dokumenty:

  • ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W ART. 34 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848 – w zakładce Do pobrania
  • OPIS JEDNOSTKI – Produkcja pszczelarska Do pobrania
  • PROGNOZA PRODUKCJI – Produkcja pszczelarska Do pobrania

Producent kontynuujący działalność w systemie kontroli Biocert Małopolska Sp. z o.o. w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać następujące dokumenty:

  • PROGNOZA PRODUKCJI – Produkcja pszczelarska
  • OPIS JEDNOSTKI – Produkcja pszczelarska – tylko w przypadku zmian w opisie jednostki
  • ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W ART. 34 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848, – tylko w przypadku zmian w zakresie działalności

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza ZGŁOSZENIA w zakładce Aktualizacja zgłoszenia