Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Dokumentacja wnioskowa: 

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W ART. 34 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848  plik.excel

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza – plik.pdf


OPIS JEDNOSTKI – Produkcja pszczelarska plik.pdf

ROCZNY PLAN PRODUKCJI- Produkcja pszczelarska plik.pdf

 

OŚWIADCZENIE O PRZEJĘCIU I PRZEKAZANIU DZIAŁEK plik.pdf


WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych – plik.pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych – plik.pdf


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY   plik.pdf

FORMULARZ REZYGNACJI Z CERTYFIKACJI   plik.pdf