Skargi i odwołania

Szanowni Państwo

Poniżej informujemy o trybie składania skarg i odwołań.

Odwołania 

 1. Każdemu producentowi przysługuje prawo do złożenia odwołania, od każdej decyzji Biocert Małopolska Sp. z o.o. dotyczącej procesu certyfikacji.
 2. Producent, chcący się odwołać od decyzji, kieruje w tej sprawie odwołanie bezpośrednio do Zarządu Biocert Małopolska Sp. z o.o.
 3. Odwołanie od decyzji Producent powinien złożyć w jednostce w terminie 7 dni, od dnia otrzymania decyzji (liczy się data stempla pocztowego wpływu odwołania do jednostki).
 4. Biocert Małopolska Sp. z o.o. rejestruje przyjęte odwołanie oraz wyznacza bezstronnego pracownika lub zespół pracowników, odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania odwoławczego.
 5. Pracownik Biocert Małopolska Sp. z o.o., w terminie 14 dni, od daty wpływu odwołania, pisemnie powiadamia Producenta o rozpoczęciu procesu odwoławczego i ewentualnej potrzebie uzupełnienia braków oraz złożenia wyjaśnień.
 6. Pracownik Biocert Małopolska Sp. z o.o., który świadczył konsultację lub był zatrudniony przez klienta składającego odwołanie, zostaje odsunięty od przeglądu lub rozpatrywania odwołania tego klienta na okres 2 lat po zakończeniu zatrudnienia lub konsultacji.
 7. Na podstawie zgromadzonych opinii, Biocert Małopolska Sp. z o.o. podejmuje decyzję dotyczącą uznania lub nie uznania odwołania.
 8. Wszelkie odwołania rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.
 9. Producent otrzymuje decyzję dotyczącą odwołania, wraz z jej uzasadnieniem w formie pisemnej.
 10. Dokumenty z postępowania odwoławczego przechowywane są w Aktach Wnioskodawcy, którego odwołanie dotyczyło
 11. Od decyzji Biocert Małopolska Sp. z o.o. dotyczącego odwołania w systemie QAFP,  producentowi przysługuje Producentowi odwołanie do Komitetu Technicznego jednostki. Decyzja Komitetu ta jest decyzją ostateczną
 12. W przypadku spraw spornych, Producentowi przysługuje prawo do złożenia skargi  (patrz pkt.10 w sekcji Skargi) na działalność jednostki certyfikującej lub skierować sprawę do sądu.

SKARGI 

Skargi wpływające do BC mogą dotyczyć m.in.: działalności certyfikacyjnej jednostki lub dotyczyć certyfikowanego przez BC producenta.

 1. Skargę na certyfikowanego klienta jednostki lub skargę na działalność certyfikacyjną jednostki, należy złożyć pisemnie do Zarządu Biocert Małopolska Sp. z o.o
 2. Biocert Małopolska Sp. z o.o. rejestruje skargę oraz wyznacza bezstronnego pracownika lub zespół pracowników, odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
 3. Pracownik Biocert Małopolska Sp. z o.o., w terminie 14 dni, od daty wpływu skargi, pisemnie powiadamia Składającego skargę o rozpoczęciu procesu wyjaśnienia i analizy przyczyn złożonej skargi i ewentualnej potrzebie uzupełnienia braków oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień
 4. Pracownik Biocert Małopolska Sp. z o.o., który świadczył konsultację lub był zatrudniony przez klienta składającego skargę, zostaje odsunięty od przeglądu lub rozpatrywania skargi tego klienta na okres 2 lat po zakończeniu zatrudnienia lub konsultacji
 5. Na podstawie zgromadzonych opinii, Biocert Małopolska Sp. z o.o. podejmuje decyzję dotyczącą uznania lub nie uznania skargi
 6. Wszelkie skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki
 7. Producent otrzymuje decyzję dotyczącą złożonej skargi, w formie pisemnej, wraz z jej uzasadnieniem
 8. Dokumenty z postępowania związanego ze skargą przechowywane są w Jednostce
 9. W przypadku spraw spornych, producent ma prawo złożyć skargę na działalność Biocert Małopolska Sp. z o.o. do PCA, właściwych organów nadzoru lub administratorów systemów właściwych, w zakresie udzielonych Biocert upoważnień lub skierować sprawę do Sądu.