Jakość Tradycja

„Jakość Tradycja” to system, którego administratorem, a także właścicielem znaku Jakość Tradycja jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Od 12 czerwca 2007 roku wyznacza w Polsce standardy jakościowe dla żywności. Przedsiębiorstwa, które uzyskały ten certyfikat, odznaczają się wytwarzaniem wysokiej jakości produktów żywnościowych, które dodatkowo spełniają kryteria wyrobów tradycyjnych. Co to oznacza? Jakość produktu oceniana jest przez pryzmat surowców – muszą pochodzić z gospodarstw ekologicznych lub takich, które stosują Dobrą Praktykę Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną, obce jest im natomiast GMO. Kryterium tradycyjności to przede wszystkim niezmienny od wielu lat skład i sposób wytwarzania, tradycyjny charakter oraz jakość odróżniająca ich od produktów podobnych.

Cztery założenia systemu Jakość Tradycja

Producenci ubiegający się i posiadający certyfikat Jakość Tradycja oceniani są w oparciu o cztery zasadnicze filary systemu:

JAKOŚĆ PRODUKTU – to najważniejsze kryterium, które podlega weryfikacji. Tylko wysokiej jakości produkty, które wpisują się jednocześnie w opisaną wyżej ideę wyrobów tradycyjnych, mają szansę zostać odznaczone certyfikatem. Cenione są także produkty, które producent deklaruje jako posiadające cechy wyjątkowe. Nasza firma, uprawniona do certyfikacji systemu Jakość Tradycja, dokonuje szczegółowej weryfikacji jakości produktu według wytycznych określonych w dokumencie zwanym Regulaminem Znaku.

KONTROLA JAKOŚCI – uczestniczenie w Systemie Jakość Żywności wiąże się z obowiązkiem poddawania swoich produktów regularnej kontroli. Obejmuje ona weryfikację metody wytwarzania żywności i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na pewno jest ona taka sama, jaką zadeklarowano we wniosku w momencie ubiegania się o certyfikat.

Producenci uczestniczący w systemie „Jakość Tradycja” są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją produktu. Potwierdzeniem pomyślnie przeprowadzonego procesu kontroli jest certyfikat zgodności ze specyfikacją. Biocert Małopolska sp. z o.o. wydaje certyfikaty zgodności produktów tradycyjnych na okres 3 lat.

OTWARTOŚĆ SYSTEMU – system Jakość Tradycja jest dostępny dla wszystkich, którzy tylko wyrażą chęć (udział w systemie ma charakter dobrowolny) i spełnią kryterium jakości. Certyfikat można więc przyznać rolnikom i przetwórcom krajowym oraz zagranicznym, niezależnie od tego, czy są członkami Izby czy do niej nie należą.

PRZEJRZYSTOŚĆ I IDENTYFIKOWALNOŚĆ PRODUKTU – zgodnie z regulaminem używania znaku producenci posiadający certyfikat Jakość Tradycja zobowiązani są do prowadzenia dokładnej dokumentacji, pozwalającej na pełną identyfikowalność produktu. Muszą także określić częstotliwość i zakres kontroli ich przedsiębiorstw