Opis systemu

,,Jakość Tradycja” jest to znak krajowego systemu  jakości żywności, którego celem jest wyróżnianie produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Do systemu są przyjmowane wyłącznie produkty charakteryzujące się:

  • tradycyjnym składem,
  • tradycyjnym sposobem wytwarzania,
  • szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter,
  • szczególną jakością lub reputacją  odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii.

Surowce naturalne  używane do produkcji wyrobu muszą spełnić następujące wymagania:

  • są w pełni identyfikowalne (Traceability)
  • pochodzą z gospodarstw ekologicznych lub
  • z gospodarstw  o systemie produkcji stosujących  Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO.

Za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie produkty, które posiadają co najmniej 50 – letni rodowód (dwa pokolenia).
Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem.

Aby oznaczać swoje wyroby znakiem „Jakość Tradycja” należy złożyć wniosek wraz ze specyfikacją wytwarzania produktu do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.


Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego: http://www.produktyregionalne.pl/dokumenty.html


Wypełnione wnioski składa się w formie elektronicznej i pocztą do PIPRiL.

Następnym etapem jest poddanie się kontroli na zgodność prowadzonej produkcji z deklarowaną i zatwierdzoną przez Izbę specyfikacją. Producent sam dokonuje wyboru jednostki certyfikującej.

Następnie po pozytywnie przeprowadzonej kontroli, wraz z przyznanym certyfikatem przez jednostkę certyfikującą Kapituła Znaku Jakościowego ,,Jakość Tradycja” podejmuje decyzję o udzieleniu prawa do używania Znaku ,,Jakość Tradycja”.

Biocert Małopolska Sp. z o.o. sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Producentów obowiązków, wynikających z posiadania certyfikatu. Nadzór jest sprawowany w okresie ważności certyfikatu i polega na kontroli potwierdzającej zgodność procesu produkcji ze Specyfikacją, przeprowadzanej przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. raz w roku. Opłata za przeprowadzenie kontroli w ramach sprawowanego nadzoru jest zgodna z cennikiem Biocert Małopolska Sp. z o.o.