PRZETWÓRSTWO, OBRÓT, IMPORT

Dokumentacja wnioskowa

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo). 

Producent, który chce rozpocząć działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać do Biocert Małopolska Sp. z o.o. następujące dokumenty:

  • ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
  • WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI / OPIS
  • LISTA PRODUKTÓW JEŻELI DOTYCZY ( WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM OPIS PRODUKTU)

Wszystkie formularze dostępne są w zakładce Do pobrania.


Producent kontynuujący działalność w systemie kontroli Biocert Małopolska Sp. z o.o. w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać następujące dokumenty:

  • ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO – tylko w przypadku zmian w zakresie działalności

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza w zakładce Aktualizacja zgłoszenia

Wszystkie formularze dostępne są w zakładce Do pobrania.