Prawa i obowiązki wnioskodawcy

 1. Producent zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zawartych w przepisach prawnych związanych z zakresem certyfikacji, a w razie ich udokumentowanego naruszenia – do podporządkowania się nałożonym sankcjom.
 2. Producent zobowiązuje się do zgłoszenia zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin do BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. corocznie najpóźniej 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, do dnia 1 marca każdego roku (art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin)
 3. Producent zobowiązuje się:

– prowadzić produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

– stosować nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;

– na bieżąco dokumentować prowadzone działania związane z integrowaną produkcją roślin w Notatniku Integrowanej produkcji roślin.

 1. Producent wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Inspektorów BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. kontroli w gospodarstwie na zgodność prowadzonej produkcji z wymaganiami integrowanej produkcji roślin.
 2. W trakcie kontroli Producent zobowiązuje się do udostępnienia inspektorom BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. prowadzonej dokumentacji mającymi związek z przedmiotem kontroli, jak również do udzielenia wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu inspekcji.
 3. Zobowiązuję się do umożliwienia pobrania próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomu azotanów, azotynów i metali ciężkich przez inspektorów BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, pobór próbek do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin jest obowiązkowy u nie mniej niż 20% producentów będących pod nadzorem jednostki.
 4. Producent zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za proces certyfikacji zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
 5. Certyfikat zostanie wydany Producentowi :
  • po podpisaniu umowy ustalającej zasady dokonywania przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. inspekcji i certyfikacji;
  • po uzyskaniu pozytywnego wyniku z kontroli;
  • po przekazaniu przez Producenta do Jednostki Wniosku o wydanie certyfikatu.
 6. Producent akceptuje, że w przypadku rezygnacji z systemu kontroli dokumentację dotyczącą certyfikacji BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. przechowuje przez okres co najmniej pięciu lat.

 

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zachowanie poufności przez osoby działające w jej imieniu odnośnie informacji, z jakimi zapoznały się w związku z realizacją procesu certyfikacji.