Dokumentacja wnioskowa

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Dokumentacja wnioskowa – do pobrania z zakładce Do pobrania:
Wniosek o certyfikację GLOBALG.A.P. :

  • Wniosek o certyfikację
  • Załącznik do Wniosku
    (+ zał. do wniosku w przypadku opcji 1 – producencie z wieloma lokalizacjami i SZJ oraz opcji 2- grupy producenckie)

Informacje niezbędne przy rejestracji producenta do bazy danych GG określa zał. 1.2 w Części I Wymagania ogólne. W przypadku wielu lokalizacji i grup należy dodatkowo uzupełnić załącznik do wniosku.

Proszę zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku w tym lokalizacji GPS. Po wydrukowaniu prosimy o podpis we wskazanym miejscu i złożenie do naszej jednostki certyfikującej, gdzie po pozytywnej weryfikacji nastąpi rejestracja producenta w bazie GLOBALG.A.P.

Standardy GLOBALG.A.P.

IFA Zintegrowane zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w gospodarstwie – Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych – Owoce i warzywa, wersja 6.0 .
Przepisy ogólne, Wymagania dla producentów indywidualnych wersja 6.0 .
Przepisy ogólne, Zasady dla roślin uprawnych wersja 6.0 .
Metoda audytu i wytyczne uzasadniające, wersja 6.0 .
Umowa podlicencji i certyfikacji (Sublicense and Certification agreement) wydanie 4 .
Uwaga: Aktualnie obowiązuje od dnia 01.01.2024 r. wersja 6.0 .

Wymienione wyżej dokumenty można pobrać bezpośrednio na stronie administratora systemu GLOBALG.A.P. LINK

Na chwilę obecną nie ma dostępnej wersji standardu w języku polskim.
W celu znalezienia ww. dokumentów w języku angielskim proszę na stronie administratora zresetować wszystkie filtry, a następnie zaznaczyć nowe filtry:
Solution names: Integrated Farm Assurance for fruit and vegetables,
Categories: Fruits and vegetables,
Document types: Principles and criteria,
Version: V6 Smart,
Language: English.