Dokumentacja wnioskowa

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Dokumentacja wnioskowa – do pobrania z zakładce Do pobrania:
Wniosek o certyfikację GLOBALG.A.P. :

  • Wniosek o certyfikację
  • Załącznik do Wniosku
    (+ zał. do wniosku w przypadku opcji 1 – producencie z wieloma lokalizacjami i SZJ oraz opcji 2- grupy producenckie)

Informacje niezbędne przy rejestracji producenta do bazy danych GG określa zał. 1.2 w Części I Wymagania ogólne. W przypadku wielu lokalizacji i grup należy dodatkowo uzupełnić załącznik do wniosku.

Proszę zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku w tym lokalizacji GPS. Po wydrukowaniu prosimy o podpis we wskazanym miejscu i złożenie do naszej jednostki certyfikującej, gdzie po pozytywnej weryfikacji nastąpi rejestracja producenta w bazie GLOBALG.A.P.

Standardy GLOBALG.A.P.
IFA Zintegrowane zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w gospodarstwie – Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych – Owoce i warzywa, wydanie 5
Przepisy ogólne, Część I Wymagania ogólne wydanie 5
Przepisy ogólne, Zasady dla roślin uprawnych wydanie 5
Punkty kontroli i kryteria zgodności, wydanie 5
Umowa podlicencji i certyfikacji (Sublicense and Certification agreement) wydanie 4.
Uwaga: Aktualnie obowiązuję od dnia 01.08.2019 r wersja 5.2.

Wymienione wyżej dokumenty można pobrać bezpośrednio na stronie administratora systemu GLOBALG.A.P. LINK

W celu znalezienia ww. dokumentów w języku polskim proszę na stronie administratora zresetować wszystkie filtry, a następnie zaznaczyć filtry: Standard: IFA(Integrated Farm Assurance), Sub-Scope: Fruits and vegetables, Target Group: Producers Language: Polish