Prawa i obowiązki wnioskodawcy

  1. Producent zobowiązuje się do przestrzegania wymagań rolnictwa ekologicznego (patrz zakładka)  oraz wymagań standardu Bio Suisse.  Wyciąg ze standardu dostępny jest w zakładce  Wymagania Bio Suisse . Pełna wersja standardów Bio Suise dostępny jest na stronie  https://www.bio-suisse.ch/
  2. Zobowiązania producenta wynikają z Umowy pomiędzy producentem a Biocert. Umowa jest zgodna z wymaganiami normy ISO 17065 oraz przekazywana producentowi do podpisania po otrzymaniu Wniosku o certyfikację w systemie Bio Suisse

Biocert Małopolska  Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zachowanie poufności przez osoby działające w jej imieniu odnośnie informacji, z jakimi zapoznały się w związku z realizacją procesu certyfikacji.

Biocert Małopolska Sp. z o.o. stosuje się do aktualnych przepisów prawnych w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych.