Dokumentacja wnioskowa

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Producent ekologiczny, który chce rozpocząć certyfikować produkty zgodnie z wymaganiami Bio Suisse powinien przesłać do Biocert Małopolska Sp. z o.o. Wniosek o certyfikację zgodności z wymaganiami Bio Suisse

do pobrania