Wymagania Bio Suisse

Podsumowanie wymagań standardu Bio Suisse

Podsumowanie wymagań Bio Suisse dla producentów spoza Szwajcarii

Niniejsze streszczenie Standardu Bio Suisse daje producentom w krajach poza Szwajcarią możliwość przeglądu wymagań dotyczących certyfikacji zgodnie ze standardami Bio Suisse. Jako warunek wstępny certyfikacji według standardu Bio Suisse, rolnictwo przetwórstwo lub obrót muszą być certyfikowane (ważny certyfikat) zgodnie z przepisami prawa UE w zakresie rolnictwa ekologicznego lub równoważnym prawodawstwem. Producenci, którzy są już certyfikowani zgodnie ze standardami Bio Suisse, muszą zrealizować wszelkie działania (warunki), które zostały nałożone w momencie przyznania poprzedniej certyfikacji.

 1. Podejście obejmujące całe gospodarstwo

Całą produkcję należy prowadzić zgodnie ze standardami ekologicznymi. Producenci, którzy posiadają nieekologiczne uprawy lub nieekologiczne zwierzęta nie mogą być certyfikowane zgodnie ze standardami Bio Suisse. Niniejsza definicja producenta / działalności rolniczej Bio Suisse jest wiążąca:

∎ Gospodarstwo rolne musi stanowić kompleksową całość, składającą się z gruntów rolnych, budynków, sprzętu, siły roboczej i centrum (miejsca) działalności.

∎ Gospodarstwo rolne musi mieć niezależny, podzielony przepływ towarów (segregacja), który musi być wyraźnie przedstawiony (w sposób jasny i wyróżniający się).

∎ Kierownik gospodarstwa nie może zajmować stanowiska kierowniczego w nieekologicznych gospodarstwach rolniczych lub  nieekologicznych jednostkach produkcyjnych.

 1. Okres konwersji

Okres konwersji zgodnie z unijnymi przepisami ekologicznymi lub innymi zatwierdzonymi standardami w zakresie rolnictwa ekologicznego może zostać uznany jako okres konwersji Bio Suisse (z wyjątkiem retrospektywnej certyfikacji działek). Nowo nabyte grunty nie zostaną zatwierdzone, dopóki nie zostaną objęte ważnym unijnym certyfikatem ekologicznym i nie będą uprawiane zgodnie z wymaganiami rolnictwa ekologicznego przez co najmniej 24 miesiące. Okres konwersji nie może być skrócony w oparciu o poprzednie zarządzanie.

 1. Stosowanie nawozów

Należy przestrzegać następujących limitów nawozu na hektar i rok:

kg N całk. / ha kg P 2 O 5 / ha Obowiązują inne ograniczenia dla upraw specjalnych
Uprawy pastewne i uprawy polowe 225 80
Uprawy polne (rośliny okopowe, zboża) 180 60
Uprawa winorośli, owoców, jagód itp. 100 30

Zabronione są: torf dla poprawy gleby, wysoko stężone chlorowane nawozy potasowe (np. chlorek potasu)
i syntetyczne chelaty (np. EDTA).

Producenci rolni muszą dostarczyć dowód na potrzebę uzyskania pozwolenia do zastosowania mineralnych produktów potasowych (więcej niż 150 kg / ha / rok) lub nawozów z pierwiastków śladowych.

 1. Obszary dedykowane poprawie różnorodności biologicznej

Obszary poświęcone zwiększaniu różnorodności biologicznej muszą stanowić co najmniej 7% całkowitej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa. Przykłady kwalifikujących się obszarów: nienawożone, bogate gatunkowo trwałe pastwiska i łąki, paski zieleni, na których wysiane są dzikie kwiaty i zioła (przez co najmniej 18 miesięcy), chronione cyple, bogate gatunkowo pasy zieleni wzbogacające korzyści dla okolicy, miejsca , w których indywidualne drzewa rodzime dostosowane do danej lokalizacji (każde drzewo liczy się jako 1 ar), obszary o naturalnym zbiorowisku roślin typowych dla regionu, żywopłoty, zagajniki i łęgi, baseny, stawy i wrzosowiska, obszary ruderalne i ruiny budynków, suche kamienne mury, kamienne kopce i nasypy, nieutwardzone ścieżki (z co najmniej jedną trzecią pokrycia) i bogatymi w gatunki lesistymi terenami.

 1. Materiał rozmnożeniowy (nasiona, materiał rozmnożeniowy roślin) i materiał sadzeniowy

∎ Jako zasada podstawowa- materiał rozmnożeniowy musi być ekologiczny.

∎ Niezaprawiany, nieekologiczny materiał rozmnożeniowy może być użyty tylko wtedy, gdy jednostka inspekcyjna[i]  ustanowi  (w raporcie z inspekcji lub pisemne potwierdzenie), że żaden materiał ekologiczny nie jest dostępny (wyjątek: produkcja ziarna, patrz poniżej).

∎ Jakiekolwiek użycie chemicznie zaprawianych materiałów rozmnożeniowych jest zabronione.

∎ Od 1 stycznia 2009 r. dozwolone są jedynie kwalifikowane ziarna zbóż ekologicznych (pszenica, orkisz, pszenica jednoziarnista, pszenica płaskurka, pszenica kamut, pszenica twarda, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto, ryż
i proso).

∎ Stosowanie nasion hybrydowych (za wyjątkiem: kukurydzy (corn)/ (maize); nasiona rzepaku wysokooleistego HOLL) jest zabronione.

∎ Certyfikowany ekologiczny materiał rozmnożeniowy musi być stosowany również w przypadku upraw, które są uprawiane jako odmiany GMO w tym samym kraju.

∎ Sadzonki i materiał rozmnożeniowy roślin uprawianych jako rośliny jednoroczne muszą posiadać certyfikat ekologiczny. Podłoża (substraty) nie mogą zawierać więcej niż 70% torfu.

∎ Rozmnażanie wegetatywne truskawek musi co najmniej obejmować certyfikację produkcji ekologicznej dla upraw młodych roślin. Wykorzystanie szczepków z nieekologicznych roślin matecznych do uprawy młodych roślin ekologicznych było akceptowalne  do 31 grudnia 2017 r.

 1. Środki ochrony roślin

∎ Niedozwolone: syntetyczne pyretroidy (w tym w pułapkach) / bioherbicydy / regulatory wzrostu.

∎ Stosowanie preparatów miedzianych oraz preparatów na bazie siarki jest zabronione za wyjątkiem poniżej wymienionych upraw (maksymalna dozwolona dawka czystej miedzi hektar i rok):

 • owoce ziarnkowe (np. jabłka)             1,5kg
 • owoce pestkowe                                       4 kg.
 • owoce miękkie                                          2 kg
 • ananasy                                                                                                             4 kg
 • warzywa (tylko w fasoli, roślinach kapustnych, marchwi, selerze dyniowatych, bakłażanach, salsefii i pomidorach)  4 kg
 • ziemniaki                                                  4 kg
 • rośliny ozdobne                                      4 kg
 • warzywa i zioła na produkcję nasion 4 kg
 • chmiel                                                       4 kg
 • winorośl 4 kg, przy czym ta ilość może być zbilansowana w okresie 5 lat. Jednocześnie, maksymalna dawka 6 kg na hektar i rok nie mogą zostać przekroczona. Ilości przekraczające 4 kg na hektar i na  rok muszą być raportowane do jednostki certyfikującej[ii].
 • pozostałe warzywa trwałe (np. tropikalne lub subtropikalne) 4 kg

 ∎ Używanie etefonu i acetyleneku wapnia do wywoływania kwitnienia w ananasach jest zabronione.

 1. Ochrona gleby

∎ Co najmniej 20% płodozmianu musi chronić lub poprawiać glebę lub gromadzić składniki odżywcze (np. rośliny strączkowe, zielony nawóz, itp.).

∎ Poza sezonem wegetacyjnym co najmniej 50% gruntów ornych musi posiadać wystarczającą osłonę roślin.

∎ W przypadku rocznych upraw roślin uprawnych i polowych musi istnieć co najmniej dwunastomiesięczna przerwa rotacyjna między dwoma głównymi uprawami tego samego gatunku (wyjątki: ryż, warzywa i ananasy).

∎ Obszary zagrożone erozją nie mogą być uprawiane, chyba że zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze.

 1. Wymagania dotyczące zarządzania zasobami wodnymi

∎ Jakość wody gruntowej i powierzchniowej nie może być obniżona przez ścieki lub wycieki.

∎ Woda do nawadniania nie może obniżać jakości zebranych upraw /produktów.

∎ Stosowanie nawadniania nie może wpływać ujemnie na żyzność gleby w dłuższym okresie.

∎ Działalność rolnicza na obszarach o ograniczonych zasobach wodnych musi spełniać dodatkowe wymagania, np. należy przestrzegać planu zużycia wody, używać wydajnych systemów nawadniających, które oszczędnie wykorzystują wodę oraz w sposób możliwy do sprawdzenia współpracować z odpowiednimi stronami zainteresowanymi w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.

∎ Wykorzystanie nieodnawialnych zasobów wodnych jest dozwolone tylko pod warunkiem dostarczenia wiarygodnej dokumentacji, że przedmiotowe odstępstwo nie stanowi poważnego zagrożenia ekologicznego lub społeczno-gospodarczego.

 1. Zielona osłona w uprawach trwałych

Trwałe uprawy muszą mieć zieloną osłonę przez cały rok. Na obszarach o ograniczonych zasobach wodnych zielona osłona może być ograniczona do okresu co najmniej czterech miesięcy w roku. Tam, gdzie naturalne pokrycie roślin jest zbyt rzadkie, rośliny na nawóz zielony muszą zostać zasiane.

 1. Usuwanie obszarów o wysokiej wartości ochronnej

Likwidacja obszarów o wysokiej wartości ochronnej do użytku rolniczego jest zabronione.

 1. Chów zwierząt

Aby uzyskać certyfikat na produkty roślinne, Producenci będący w UE muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi utrzymania zwierząt określone w przepisach unijnych dotyczących rolnictwa ekologicznego. We wszystkich innych krajach producenci muszą spełniać minimalne wymagania Bio Suisse dotyczące hodowli zwierząt. Aby uzyskać certyfikat na produkty zwierzęce, hodowla zwierząt musi być w pełni zgodna ze standardem Bio Suisse (z wyjątkiem krewetek, omułków i produktów pszczelarstwa).

 1. Produkcja równoległa

W przypadku produkcji równoległej zarówno na gruntach w pełni ekologicznych, jak i na etapie konwersji, dowód segregacji i identyfikowalności od pola do stołu muszą zostać dostarczone i potwierdzone przez jednostkę inspekcyjną.

 1. Odpowiedzialność społeczna

Wymagania odpowiedzialności społecznej Bio Suisse (patrz Standard Bio Suisse, część V, punkt 1.3) muszą być spełnione. Działalność rolnicza we Francji, Włoszech, Maroku, Peru, Portugalii i Hiszpanii jest zobowiązana przedstawić zewnętrzny certyfikat społeczny / audyt. Działalność rolnicza z mniej niż pięcioma pracownikami są zwolnione od tego wymagania.

 1. Przetwarzanie i handel

Wszelkie czynności związane z przechowywaniem, przetwarzaniem i handlem muszą spełniać wymagania standardu Bio Suisse.

 1. Zakaz dotyczący transportu lotniczego

Bio Suisse akceptuje wyłącznie transport produktów drogą lądową lub morską.

 1. Deklaracja produktu

Produkty BIOSUISSE ORGANIC przeznaczone do importowania do Szwajcarii muszą mieć sformułowanie „BIOSUISSE ORGANIC „lub logo” BIOSUISSE ORGANIC „(patrz poniżej) na pojemnikach, dokumentach dostawy, fakturach itp. Pojemniki na eksport muszą posiadać logo. Wzory logo w kolorze zielonym lub czarnym można pobrać bezpośrednio ze strony  internetowej Bio Suisse.

Logo „Bud” [iii] i terminy tj. „Bud -gospodarstwo „, „Gospodarstwo Bio Suisse” itp. nie mogą być używane poza Szwajcarią.

Nota informacyjna: Niniejsze podsumowanie nie jest autorytatywne. W razie wątpliwości zapoznaj się z pełną wersją  Standardów Bio Suisse.