Zmiana jednostki

Producent rolny, który znajduje się już pod nadzorem upoważnionej jednostki certyfikującej i chce tę jednostkę zmienić na BIOCERT MAŁOPOLSKA uzupełnia formularz „Zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”, który pobiera ze strony internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, z zakładki Rolnictwo ekologiczne.


Adres strony, z której można pobrać formularz: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/zgloszenie-dzialalnosci.html


Aby prawidłowo wypełnić „Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” w przypadku zmiany jednostki certyfikującej należy zaznaczyć pole „Zmiana danych” oraz „Zmiana dotyczy sekcji IV i V” i wypełnić kolejno:

  • Sekcję I Dane identyfikacyjne zgłaszającego,
  • Sekcję II Adres zamieszkania lub siedziby zgłaszającego,
  • Sekcję III Adres do korespondencji – tylko w przypadku, gdy korespondencja ma być wysyłana na inny adres niż podany w Sekcji II,
  • Sekcja IV Nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej
  • Sekcja V Nazwa i numer wybranej jednostki certyfikującej – BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. PL-EKO-05,
  • Sekcja VI Produkcja: w sekcji tej należy zaznaczyć kategorię produkcji producent będzie prowadził.

 

 Zakres produkcji Ekologiczna Zlecana Konwencjonalna
Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne Zaznacza się, gdy producent prowadzi uprawę roślin metodami ekologicznymi i nie stosuje środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej. Zaznacza się, gdy produkcja roślinna zlecana jest innemu podmiotowi. Na podstawie umowy pomiędzy dwoma podmiotami podwykonawca również podlega kontroli. Zaznacza się, gdy producent prowadzi uprawę roślin metodami konwencjonalnymi, stosując środki niedozwolone w produkcji ekologicznej
Zwierzęta gospodarskie nieprzetworzone produkty zwierzęce Zaznacza się, gdy producent utrzymuje zwierzęta metodami ekologicznymi Zaznacza się, gdy producent zleca opiekę i nadzór nad zwierzętami osobie trzeciej. Podwykonawca także podlega kontroli. Zaznacza się, gdy producent utrzymuje zwierzęta niezgodnie z zasadami ekologicznego utrzymania zwierząt.
Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin Zaznacza się, gdy producent prowadzi produkcję materiału siewnego i rozmnożeniowego i znajduje się pod nadzorem PIORiN. Zaznacza się, gdy produkcję materiału siewnego i rozmnożeniowego producent zleca podmiotom trzecim.  Zaznacza się, gdy producent prowadzi produkcję materiału siewnego i rozmnożeniowego metodami konwencjonalnymi.

W dalszej kolejności producent wypełnia datę wypełnienia zgłoszenia oraz (koniecznie!) podpisuje się w polu obok. Musi być to własnoręczny, oryginalny podpis producenta. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika bardzo proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce Pełnomocnictwo. Niepodpisane „Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” nie może zostać zarejestrowane, a tym samym producent nie może zostać objęty systemem kontroli i nadzoru. Jest to szczególnie ważne w przypadku zmiany jednostki certyfikującej, ponieważ powinna być zachowana ciągłość nadzoru nad produkcją ekologiczną. Zaleca się, by producent rozwiązał umowę z poprzednią jednostką certyfikującą dopiero w chwili, gdy otrzyma zaświadczenie potwierdzające włączenie do systemem kontroli i certyfikacji. W przeciwnym wypadku istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w nadzorze, podczas której nie można być pewnym, czy nie stosowano środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej.