Zmiana jednostki

Producent rolny, który znajduje się już pod nadzorem upoważnionej jednostki certyfikującej i chce tę jednostkę zmienić na BIOCERT MAŁOPOLSKA uzupełnia formularz „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”, który pobiera ze strony internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, z zakładki Rolnictwo ekologiczne.


Adres strony, z której można pobrać formularz: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/zgloszenie-dzialalnosci.html


Aby prawidłowo wypełnić „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” w przypadku zmiany jednostki certyfikującej należy zaznaczyć pole „Zmiana danych” oraz „Zmiana dotyczy sekcji IV i V” i wypełnić kolejno:

  • Sekcję I Dane identyfikacyjne zgłaszającego,
  • Sekcję II Adres zamieszkania lub siedziby zgłaszającego,
  • Sekcję III Adres do korespondencji – tylko w przypadku, gdy korespondencja ma być wysyłana na inny adres niż podany w Sekcji II,
  • Sekcja IV Nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej
  • Sekcja V Nazwa i numer wybranej jednostki certyfikującej – BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. PL-EKO-05,
  • Sekcja VI Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt: w sekcji tej należy zaznaczyć jaką produkcję producent będzie prowadził. Kategorie produkcji zostały podzielone następująco:

 

  Ekologiczna Zlecana Konwencjonalna
Produkcja roślinna Zaznacza się, gdy producent prowadzi uprawę roślin metodami ekologicznymi i nie stosuje środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej. Zaznacza się, gdy produkcja roślinna zlecana jest innemu podmiotowi. Na podstawie umowy pomiędzy dwoma podmiotami podwykonawca również podlega kontroli. Zaznacza się, gdy producent prowadzi uprawę roślin metodami konwencjonalnymi, stosując środki niedozwolone w produkcji ekologicznej
Produkcja zwierzęca Zaznacza się, gdy producent utrzymuje zwierzęta metodami ekologicznymi Zaznacza się, gdy producent zleca opiekę i nadzór nad zwierzętami osobie trzeciej. Podwykonawca także podlega kontroli. Zaznacza się, gdy producent utrzymuje zwierzęta niezgodnie z zasadami ekologicznego utrzymania zwierząt.
Produkcja wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i/lub nasion do celów uprawy Zaznacza się, gdy producent prowadzi produkcję materiału siewnego i rozmnożeniowego i znajduje się pod nadzorem PIORiN. Zaznacza się, gdy produkcję materiału siewnego i rozmnożeniowego producent zleca podmiotom trzecim.  Zaznacza się, gdy producent prowadzi produkcję materiału siewnego i rozmnożeniowego metodami konwencjonalnymi.

W dalszej kolejności producent wypełnia datę wypełnienia zgłoszenia oraz (koniecznie!) podpisuje się w polu obok. Musi być to własnoręczny, oryginalny podpis producenta. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika bardzo proszę przejść do zakładki Ustanawianie pełnomocnika. Niepodpisane „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” nie może zostać zarejestrowane, a tym samym producent nie może zostać objęty systemem kontroli i nadzoru.. Jest to szczególnie ważne w przypadku zmiany jednostki certyfikującej, ponieważ powinna być zachowana ciągłość nadzoru nad produkcją ekologiczną. Zaleca się, by producent rozwiązał umowę z poprzednią jednostką certyfikującą dopiero w chwili, gdy otrzyma od naszej jednostki certyfikującej zaświadczenie potwierdzające objęciem systemem kontroli i nadzoru. W przeciwnym wypadku istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w nadzorze, podczas której nie można być pewnym, czy nie stosowano środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej.

Do „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” dołączone są dwa załączniki.

Załącznik 1 dotyczy obiektów znajdujących się w gospodarstwie. W kolumnie Rodzaj obiektu producent może wpisać np. stodoła, obora, stajnia, owczarnia, kurnik, chlewnia, budynek gospodarczy, budynek inwentarski, magazyn, szklarnia. W dalszej kolejności należy wpisać dane dotyczące lokalizacji obiektów: województwo, powiat, gminę oraz dokładny adres pod jakim zlokalizowany jest obiekt.

Bardzo ważne jest zaznaczenie, czy obiekt będzie wykorzystywany ekologicznie czy konwencjonalnie. Załącznik 1 jest weryfikowany przez pracownika jednostki certyfikującej i ważne jest, by wykorzystanie obiektów było spójne z zaznaczonymi kategoriami produkcji. Przykładowo, jeżeli producent zaznaczy produkcję zwierzęcą ekologiczną, zaś budynki inwentarskie będą, zgodnie z Załącznikiem 1, wykorzystywane konwencjonalnie jednostka certyfikująca będzie musiała wezwać producenta do złożenia odpowiednich wyjaśnień.

W Załączniku 2 producent wyszczególnia wszystkie działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, zarówno te, na których uprawa prowadzona jest metodami ekologicznymi, jak i konwencjonalnymi. W przypadku, gdy na jednej działce ewidencyjnej prowadzona jest w części produkcja metodami ekologicznymi, a w części konwencjonalnymi, należy w wyraźny sposób rozdzielić powierzchnię na wykorzystywaną ekologicznie i konwencjonalnie. Zwrócić należy jednak uwagę, by nie powtarzały się te same gatunki roślin w części ekologicznej i konwencjonalnej gospodarstwa.