Aktualizacja zgłoszenia

Producent rolny, który znajduje się już pod nadzorem jednostki certyfikującej i chce dokonać aktualizacji danych ponownie wypełnia formularz „ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W ART. 34 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848”. W przypadku zmiany danych należy zaznaczyć krzyżykiem pole „Zmiana danych” oraz  wskazać sekcję, która jest aktualizowana w polu:

 • Zmiana sekcji I – w przypadku zmiany danych podstawowych, np. nazwiska producenta.
 • Zmiana sekcji II – w przypadku zmiany adresu zamieszkania lub siedziby. Bardzo ważne jest by w tym miejscu zwrócić uwagę na adres do korespondencji. Gdy wraz z adresem zamieszkania zmienia się także adres do korespondencji należy zaznaczyć także Zmianę sekcji III (nawet, gdy pozostanie ona nieuzupełniona).
 • Zmiana sekcji III – gdy producent chce, by korespondencję wysyłano na inny adres. UWAGA! Jeśli jest to adres pełnomocnika i to na jego nazwisko ma być kierowana korespondencja bardzo prosimy o dołączenie odpowiedniej pisemnej informacji (poświadczonej podpisem) o tym, na jakie nazwisko powinna być adresowana korespondencja.
 • Zmiana sekcji V, VI, VII, VIII, IX, X – w przypadku, gdy producent zmienia kategorie działalności.

Oczywiście, bez względu na to, czego dotyczy zmiana, aby zgłoszenie mogło być zarejestrowane należy wypełnić obowiązkowo:

 • Sekcję I Dane identyfikacyjne zgłaszającego,
 • Sekcję II Adres zamieszkania lub siedziby zgłaszającego,
 • Sekcja IV Nazwa i numer wybranej jednostki certyfikującej – BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. PL-EKO-05,

W dalszej kolejności producent wypełnia datę wypełnienia zgłoszenia oraz (koniecznie!) podpisuje się w polu obok. Musi być to własnoręczny, oryginalny podpis producenta. Niepodpisane „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” nie może zostać zarejestrowane, a tym samym jednostka nie może wziąć pod uwagę nadesłanej zmiany danych. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika bardzo proszę przejść do zakładki Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy producent:

 • dołącza lub wyłącza obiekty,
 • dołącza lub wycofuje działki, a także, gdy nastąpiła zmiana ich powierzchni, czy metody wykorzystania (np. wykarczowanie części zalesionej, zmiana PEG wskutek kontroli agencyjnej, rezygnacja z produkcji konwencjonalnej) lub przejmuje działki ekologiczne od innego producenta

przesyła do Biocert Małopolska Sp z o.o. wypełnione poprawnie formularze dostępne w zakładce Do pobrania :

 • Opis jednostki w statusie zmiany i/lub,
 • Informacja na temat przejętych działek i/lub,
 • Lokalizacja działek.