Cennik opłat

Cennik opłat za proces certyfikacji*  obowiązujący w Biocert Małopolska Sp. z o.o. w 2022 roku.

Wysokość opłat za proces certyfikacji zależy od powierzchni użytków rolnych gospodarstwa (ekologicznych i konwencjonalnych) zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Powierzchnia
UR gospodarstwa [ha]
** Opłata za certyfikację
(w tym zadatek 300 brutto) PLN
Netto Brutto (w tym VAT 23%)
do 5,00 772,36 950,00
5,01 – 10,00 934,96 1150,00
10,01 – 20,00 1065,04 1310,00
20,01 – 50,00 1178,86 1450,00
50,01 – 100,00 1341,46 1650,00
100,01 – 150,00 1626,02 2000,00
150,01 – 200,00 1788,62 2200,00
powyżej 200,00 2032,52 2500,00

*) Proces certyfikacji obejmuje: Przyjęcie i weryfikację  dokumentacji wnioskowej; kontrolę gospodarstwa; pobór próbek oraz przeprowadzenie badań (jeżeli dotyczy) na pozostałości  środków niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym (zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/1698 z dnia 13 lipca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o wymogi proceduralne dotyczące uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli podmiotów i grup podmiotów certyfikowanych jako ekologiczne oraz produktów ekologicznych w państwach trzecich, a także o zasady nadzoru nad nimi i ich kontroli oraz innych działań, które mają być prowadzone przez te organy kontrolne i jednostki certyfikujące), przegląd dokumentacji – w tym wyników kontroli i badań  próbek jeżeli dotyczy), wydanie decyzji w sprawie certyfikacji; nadzór nad wydanym certyfikatem okresie jego ważności.

**) W przypadku kontroli jednostek produkcyjnych (działek i/lub obiektów) w więcej niż 1 województwie i województwa te nie sąsiadują ze sobą, za każde dodatkowe województwo należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 400,00 PLN Brutto.

Uwaga: przy produkcji grzybów cena ustalana jest indywidualnie

Uwaga Podane ceny są cenami dla standardowego poziomu ryzyka. W przypadku podwyższonego poziomu ryzyka ceny mogą wzrosnąć – w zależności od określonego przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. poziomu ryzyka – i są szacowane indywidualnie. W przypadku konieczności zastosowania wyższych cen, informacja o faktycznej wysokości opłaty przekazywana jest producentowi pisemnie.

Numer konta: 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.