Pełnomocnictwo

Producent, który chce ustanowić pełnomocnika powinien przesłać do jednostki certyfikującej poświadczone oryginalnym podpisem pełnomocnictwo. Przypominamy, że dokumenty podpisane przez pełnomocnika bez nadesłanego pełnomocnictwa nie będą rejestrowane.

Ważne jest, aby w takim dokumencie wyszczególnione były:

  • dane osoby, która pełnomocnika ustanawia (PESEL, nr dowodu osobistego),

  • dane pełnomocnika (PESEL, nr dowodu osobistego),

  • opis do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony, np. do reprezentowania podczas kontroli oraz podpisania protokołu pokontrolnego, do reprezentowania we wszystkich sprawach, składania oświadczeń woli i wiedzy),

  • koniecznie odniesienie wobec jakiej instytucji wystawione jest pełnomocnictwo – w tym przypadku „do reprezentowania wobec jednostki certyfikującej BioCert Małopolska Sp. z o.o.”,

  • okres na który jest pełnomocnictwo.