Znakowanie

1. Produkty mogą być znakowane znakiem QMP wyłącznie w przypadku posiadania przez producenta lub znakującego aktualnego certyfikatu
obejmującego swoim zakresem dany produkt i podpisaną umowę z Administratorem Systemu na stosowanie znaku. Brak podpisanej umowy
z Administratorem Systemu nie upoważnia podmiotu do stosowania na etykiecie Logo Systemu QMP.
2. Rodzaj informacji wskazujących na powiązanie produktu z Systemem oraz sposób ich zamieszczenia na etykietach, zawieszkach, przywieszkach, banderolach, krawatkach, folderach reklamowych, reklamach medialnych lub innych nośnikach reguluje umowa między podmiotem a Administratorem Systemu.
3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 powinny być uzupełnione o adres strony internetowej, pod którym konsumenci mogą uzyskać bliższe informacje na temat Systemu. Informacja ta może być zamieszczona alternatywnie w punkcie sprzedaży wprowadzającym do obrotu produkty z oznakowaniem QMP.
4. W przypadku utraty prawa do stosowania znaku QMP, podmiot Systemu natychmiast zaprzestaje umieszczania znaku QMP oraz informacji sugerujących powiązanie produktu z Systemem na wszelkich elementach zawierających informacje przeznaczone dla klienta lub odbiorcy.