Prawa i obowiązki wnioskodawcy

Producent zobowiązuje się do przestrzegania wymagań określonych w Systemie gwarantowanej jakości mięsa wołowego QMP, którego administratorem jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, określonych w Programie certyfikacji systemu gwarantowanej jakości mięsa wołowego QMP a w razie ich naruszenia – do podporządkowania się nałożonym sankcjom.

1. Podmiot zobowiązuje się do spełnienia wymagań certyfikacyjnych, w tym wypełnianie umowy.
2. Podmiot zobowiązuje się, iż zgłoszone metody produkcji oraz wyprodukowane wyroby i będące pod nadzorem Biocert, będą zgodne z wymaganiami Systemu gwarantowanej jakości mięsa wołowego QMP.
3. W przypadku stwierdzonego naruszenia powyższych wymagań Podmiot zobowiązuje się do zaakceptowania sankcji.
4. Podmiot zobowiązuje się do zapewnienia stałego i skutecznego kontaktu z Biocert, w celu zapewnienia ciągłości sprawowanego nadzoru.
5. Podmiot wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Inspektorów Biocert obligatoryjnych (pełnorocznych), wyrywkowych, krzyżowych, zapowiedzianych i niezapowiedzianych inspekcji na zgodność prowadzonej produkcji z wymaganiami standardu QMP na terenie miejsca działalności zadeklarowanego przez Podmiot w dokumentacji wnioskowej.
6. Podmiot zgadza się, by inspektorzy Biocert mieli wstęp na teren miejsca działalności zadeklarowanego w dokumentacji wnioskowej przez Podmiot oraz magazynów, w którym składowane są wyroby wytworzone metodami produkcji zgłoszonymi
i będącymi pod nadzorem Biocert, w celu dokonania inspekcji oraz pobrania próbek do badań (o których mowa w § 3 ust. 2)
w zakresie uzasadnionym przedmiotem umowy.
7. Podmiot zgadza się, aby w inspekcji uczestniczyli obserwatorzy z ramienia Biocert.
8. Podmiot zgadza się, aby w czasie dokonywania inspekcji oraz pobierania próbek do badań przez inspektorów Biocert (o których mowa w § 3 ust. 2) w zakresie uzasadnionym przedmiotem umowy, uczestniczyły osoby reprezentujące upoważnione zewnętrzne organy
i instytucje kontrolne (Polskie Centrum Akredytacji, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego).
9. Podmiot zobowiązuje się do udostępnienia inspektorom Biocert i zewnętrznym organom oraz instytucjom kontrolnym wszystkich części miejsca działalności zadeklarowanego przez Podmiot w dokumentacji wnioskowej, magazynów, personelu, podwykonawców oraz prowadzonej dokumentacji, w tym zapisów dotyczących zakupu środków produkcji i rejestru zbytu, jak również do udzielenia wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu inspekcji.
10. Podmiot zobowiązuje się podjąć wszelkie działania, które umożliwią inspektorom Biocert przeprowadzenie oceny i nadzoru,
o których mowa w § 3 u jego podwykonawców.
11. Podmiot może pisemnie upoważnić inną osobę do udzielania wszelkich informacji podczas inspekcji miejsca działalności zadeklarowanego przez Podmiot w dokumentacji wnioskowej.
12. Podmiot zobowiązuje się do przechowywania zapisów i informowania Biocert o wszelkich reklamacjach dotyczących wyrobów wytworzonych metodą produkcji objętą certyfikatem, pod rygorem zastosowania sankcji. Ponadto, Podmiot zobowiązany jest podejmować wszelkie działania w ramach składanych reklamacji, które wpływają na ich spełnianie, dokumentuje ich podjęcie oraz udostępnia niniejsze zapisy na życzenie Biocert.
13. Podmiot będzie informował Biocert o wszelkich zmianach, które mogą wpływać na spełnienie wymagań certyfikacyjnych, pod rygorem zastosowania sankcji.
14. Podmiot ma prawo powoływać się na certyfikację zgodnie z zakresem certyfikacji tj. w odniesieniu do wyrobu, procesu lub usługi,
w odniesieniu do których certyfikacja jest udzielona; mającego zastosowanie programu certyfikacji QMP udostępnionego na stronie internetowej www.biocert.pl; w odniesieniu do wymagań administratora systemu QMP.
15. Podmiot ma prawo powoływać się w celach reklamowych na posiadane certyfikaty zgodnie z zakresem certyfikacji, w okresie ważności certyfikatu, w sposób zgodny z wymaganiami jednostki certyfikującej.
16. Podmiot ma prawo umieszczać na etykiecie lub opakowaniu wyrobu Znak zgodności tj. Znak towarowy gwarancyjny System QMP wyłącznie po uzyskaniu certyfikatu zgodności oraz na zasadach określonych w programie certyfikacji systemu QMP.
17. Podmiot zobowiązuje się, że w sytuacji, gdy następuje konieczność przekazania dokumentów certyfikacyjnych innym podmiotom, dokumenty te będą kopiowane w całości lub w sposób określony w programie certyfikacji.
18. Biocert na stronie internetowej, upublicznia:
1) informacje na temat przebiegu procesu certyfikacji (program certyfikacji),
2) zasad udzielania, utrzymywania, rozszerzania i ograniczania zakresu, zawieszania, cofania oraz odmowy wydania certyfikatu,
3) informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań,
4) aktualny cennik za proces certyfikacji,
5) opis uprawnień i zobowiązań Podmiotu, w tym wymagania, restrykcje lub ograniczenia w wykorzystywaniu nazwy jednostki certyfikującej Biocert Małopolska Sp. z .o.o. i znaku certyfikacji oraz o sposobach powoływania się na przyznany certyfikat.
Powyższe informacje są również nieodpłatnie udostępniane na życzenie wszystkich stron zainteresowanych.
19. Podmiot zobowiązuje się, że wszelkie podejmowane przez niego działania oraz składane oświadczenia, które dotyczą procesu certyfikacji, nie będą wprowadzały w błąd ani naruszały dobrego imienia Biocert.
20. Biocert jest odpowiedzialna za zachowanie poufności przez osoby działające w jej imieniu odnośnie informacji, z jakimi zapoznały się w związku z realizacją niniejszej umowy. Ujawnienie informacji poufnej może nastąpić również w przypadku, gdy jednostka certyfikująca jest do tego zobowiązana przez prawo lub upoważniona przez zobowiązania wynikające z umów, o ile nie jest to zabronione przez prawo. W ramach zobowiązań wynikających z umów, Biocert przekazuje informacje poufne dotyczące Podmiotu na żądanie administratora systemu QMP tj. PZPBM, organu nadzoru w zakresie akredytacji systemu QMP tj. Polskiego Centrum Akredytacji. W przypadku przekazywania informacji poufnych wynikających z innych umów lub wymagań prawnych, Podmiot zostanie o tym powiadomiony pisemnie.