Aktualizacja Zgłoszenia

Przetwórca, który znajduje się już pod nadzorem naszej jednostki certyfikującej i chce dokonać aktualizacji danych wypełnia formularz „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”. Aby prawidłowo wypełnić ten dokument w przypadku zmiany danych należy zaznaczyć pole „Zmiana danych” oraz „Zmiana dotyczy sekcji i/lub załącznika”:

  • Zmiana sekcji I – w przypadku zmiany np. nazwiska przetwórcy,
  • Zmiana sekcji II – w przypadku zmiany adresu zamieszkania lub siedziby. Bardzo ważne jest by w tym miejscu zwrócić uwagę na adres do korespondencji. Gdy wraz z adresem zamieszkania zmienia się także adres do korespondencji należy zaznaczyć także Zmianę sekcji III (nawet, gdy pozostanie ona nieuzupełniona).
  • Zmiana sekcji III – gdy przetwórca chce, by korespondencję wysyłano na inny adres,
  • Zmiana sekcji IV i V – gdy przetwórca zmienia jednostkę certyfikującą; sytuacja ta została opisana w zakładce Zmiana jednostki certyfikującej,
  • Zmiana sekcji X – w przypadku, gdy przetwórca zmienia kategorie działalności, np. rozpoczyna obok przetwórstwa produktów ekologicznych produkcję pasz lub drożdży lub rezygnuje z produkcji pasz konwencjonalnych,
  • Zmiana Zał. 1 – gdy przetwórca dołącza lub wyłącza obiekty. Należy wtedy sporządzić ponownie aktualną listę wszystkich obiektów.
  • Zmiana Zał. 2 – gdy przetwórca dołącza lub wycofuje działki, a także, gdy nastąpiła zmiana ich powierzchni, czy metody wykorzystania (np. wykarczowanie części zalesionej, zmiana PEG wskutek kontroli agencyjnej, rezygnacja z produkcji konwencjonalnej). W takim przypadku przetwórca również proszony jest, by uzupełnić ponownie uaktualnioną listę wszystkich działek.

Oczywiście, by zgłoszenie mogło być zarejestrowane należy wypełnić kolejno:

  • Sekcję I Dane identyfikacyjne zgłaszającego,
  • Sekcję II Adres zamieszkania lub siedziby zgłaszającego,
  • Sekcja V Nazwa i numer wybranej jednostki certyfikującej – w przypadku naszej jednostki należy wpisać BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. PL-EKO-05,

W dalszej kolejności producent wypełnia datę wypełnienia zgłoszenia oraz (koniecznie!) podpisuje się w polu obok. Musi być to własnoręczny, oryginalny podpis producenta. Niepodpisane „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” nie może zostać zarejestrowane, a tym samym producent nie może zostać objęty systemem kontroli i nadzoru. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika bardzo proszę przejść do zakładki Ustanawianie pełnomocnika.

Pamiętać należy, że Załącznik 1 dotyczy obiektów znajdujących się w gospodarstwie. W kolumnie Rodzaj obiektu producent może wpisać np. stodoła, obora, stajnia, owczarnia, kurnik, chlewnia, budynek gospodarczy, budynek inwentarski, magazyn, szklarnia. W dalszej kolejności należy wpisać dane dotyczące lokalizacji obiektów: województwo, powiat, gminę oraz dokładny adres pod jakim zlokalizowany jest obiekt.

Bardzo ważne jest zaznaczenie, czy obiekt będzie wykorzystywany ekologicznie czy konwencjonalnie. Załącznik 1 jest weryfikowany przez pracownika jednostki certyfikującej i ważne jest, by wykorzystanie obiektów było spójne z zaznaczonymi kategoriami produkcji. Przykładowo, jeżeli producent zaznaczy produkcję zwierzęcą ekologiczną, zaś budynki inwentarskie będą, zgodnie z Załącznikiem 1, wykorzystywane konwencjonalnie jednostka certyfikująca będzie musiała wezwać producenta do złożenia odpowiednich wyjaśnień.

W Załączniku 2 producent wyszczególnia wszystkie działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, zarówno te, na których uprawa prowadzona jest metodami ekologicznymi, jak i konwencjonalnymi. W przypadku, gdy na jednej działce ewidencyjnej prowadzona jest w części produkcja metodami ekologicznymi, a w części konwencjonalnymi, należy w wyraźny sposób rozdzielić powierzchnię na wykorzystywaną ekologicznie i konwencjonalnie. Zwrócić należy jednak uwagę, by nie powtarzały się te same gatunki roślin w części ekologicznej i konwencjonalnej gospodarstwa.