Aktualizacja zgłoszenia

Producent rolny, który znajduje się już pod nadzorem naszej jednostki certyfikującej i chce dokonać aktualizacji danych ponownie wypełnia formularz „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”. Aby prawidłowo wypełnić ten dokument w przypadku zmiany danych należy zaznaczyć krzyżykiem pole „Zmiana danych” oraz „Zmiana dotyczy sekcji i/lub załącznika”:

  • Zmiana sekcji I – w przypadku zmiany danych podstawowych, np. nazwiska producenta. UWAGA! W przypadku zmiany nazwiska prosimy dołączyć kserokopię dowodu osobistego.
  • Zmiana sekcji II – w przypadku zmiany adresu zamieszkania lub siedziby. Bardzo ważne jest by w tym miejscu zwrócić uwagę na adres do korespondencji. Gdy wraz z adresem zamieszkania zmienia się także adres do korespondencji należy zaznaczyć także Zmianę sekcji III (nawet, gdy pozostanie ona nieuzupełniona).
  • Zmiana sekcji III – gdy producent chce, by korespondencję wysyłano na inny adres. UWAGA! Jeśli jest to adres pełnomocnika i to na jego nazwisko ma być kierowana korespondencja bardzo prosimy o dołączenie odpowiedniej pisemnej informacji (poświadczonej podpisem) o tym, na jakie nazwisko powinna być adresowana korespondencja.
  • Zmiana sekcji IV i V – gdy producent zmienia jednostkę certyfikującą; sytuacja ta została opisana w zakładce Zmiana jednostki certyfikującej,
  • Zmiana sekcji VII, VII, IX – w przypadku, gdy producent zmienia kategorie działalności, np. rozpoczyna obok działalności w zakresie produkcji akwakultury, działalność w zakresie produkcji wodorostów morskich lub rezygnuje z działalności w zakresie pszczelarstwa konwencjonalnego itp.,
  • Zmiana Zał. 1 – gdy producent dołącza lub wyłącza obiekty. Należy wtedy sporządzić ponownie aktualną listę wszystkich obiektów.
  • Zmiana Zał. 2 – gdy producent dołącza lub wycofuje działki, a także, gdy nastąpiła zmiana ich powierzchni, czy metody wykorzystania (np. wykarczowanie części zalesionej, zmiana PEG wskutek kontroli agencyjnej, rezygnacja z produkcji konwencjonalnej). W takim przypadku producent również proszony jest, by uzupełnić ponownie uaktualnioną listę wszystkich działek.

Oczywiście, bez względu na to, czego dotyczy zmiana, aby zgłoszenie mogło być zarejestrowane należy wypełnić obowiązkowo:

  • Sekcję I Dane identyfikacyjne zgłaszającego,
  • Sekcję II Adres zamieszkania lub siedziby zgłaszającego,
  • Sekcja V Nazwa i numer wybranej jednostki certyfikującej – BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. PL-EKO-05,

W dalszej kolejności producent wypełnia datę wypełnienia zgłoszenia oraz (koniecznie!) podpisuje się w polu obok. Musi być to własnoręczny, oryginalny podpis producenta. Niepodpisane „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” nie może zostać zarejestrowane, a tym samym jednostka nie może wziąć pod uwagę nadesłanej zmiany danych. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika bardzo proszę przejść do zakładki Ustanawianie pełnomocnika.

Pamiętać należy, że Załącznik 1 dotyczy obiektów znajdujących się w gospodarstwie. W kolumnie Rodzaj obiektu producent może wpisać np. stodoła, obora, stajnia, owczarnia, kurnik, chlewnia, budynek gospodarczy, budynek inwentarski, magazyn, szklarnia. W dalszej kolejności należy wpisać dane dotyczące lokalizacji obiektów: województwo, powiat, gminę oraz dokładny adres pod jakim zlokalizowany jest obiekt.

Bardzo ważne jest zaznaczenie, czy obiekt będzie wykorzystywany ekologicznie czy konwencjonalnie. Załącznik 1 jest weryfikowany przez pracownika jednostki certyfikującej i ważne jest, by wykorzystanie obiektów było spójne z zaznaczonymi kategoriami produkcji. Przykładowo, jeżeli producent zaznaczy produkcję zwierzęcą ekologiczną, zaś budynki inwentarskie będą, zgodnie z Załącznikiem 1, wykorzystywane konwencjonalnie jednostka certyfikująca będzie musiała wezwać producenta do złożenia odpowiednich wyjaśnień.

W Załączniku 2 producent wyszczególnia wszystkie działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, zarówno te, na których uprawa prowadzona jest metodami ekologicznymi, jak i konwencjonalnymi (bez względu na to, czy są zgłoszone do dopłat rolnośrodowiskowych). W przypadku, gdy na jednej działce ewidencyjnej prowadzona jest w części produkcja metodami ekologicznymi, a w części konwencjonalnymi, należy w wyraźny sposób rozdzielić powierzchnię na wykorzystywaną ekologicznie i konwencjonalnie. Zwrócić należy jednak uwagę, by nie powtarzały się te same gatunki roślin w części ekologicznej i konwencjonalnej gospodarstwa.