Zmiana jednostki

Producent, który znajduje się już pod nadzorem upoważnionej jednostki certyfikującej i chce tę jednostkę zmienić na BIOCERT MAŁOPOLSKA uzupełnia formularz „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”, który pobiera ze strony internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, z zakładki Rolnictwo ekologiczne.


Adres strony, z której można pobrać formularz: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/zgloszenie-dzialalnosci.html


Aby prawidłowo wypełnić „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” w przypadku zmiany jednostki certyfikującej należy zaznaczyć pole „Zmiana danych” oraz „Zmiana dotyczy sekcji IV i V” i wypełnić kolejno:

  • Sekcję I Dane identyfikacyjne zgłaszającego,
  • Sekcję II Adres zamieszkania lub siedziby zgłaszającego,
  • Sekcję III Adres do korespondencji – tylko w przypadku, gdy korespondencja ma być wysyłana na inny adres niż podany w Sekcji II,
  • Sekcja IV Nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej
  • Sekcja V Nazwa i numer wybranej jednostki certyfikującej – BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. PL-EKO-05,
  • Sekcja IX Produkty akwakultury i wodorosty morskie: w sekcji tej należy zaznaczyć jaką produkcję producent będzie prowadził.
Działalność
Ekologiczna Zlecana Konwencjonalna
w zakresie produkcji akwakultury Zaznacza się, gdy działalność w zakresie produkcji akwakultury prowadzona jest zgodnie z metodami ekologicznymi. Zaznacza się, gdy działalność w zakresie produkcji akwakultury zlecana jest innemu podmiotowi. Na podstawie umowy pomiędzy dwoma podmiotami podwykonawca również podlega kontroli. Zaznacza się, gdy działalność w zakresie produkcji akwakultury prowadzona jest zgodnie z metodami konwencjonalnymi.
w zakresie produkcji wodorostów morskich Zaznacza się, gdy działalność w zakresie produkcji wodorostów morskich prowadzona jest zgodnie z metodami ekologicznymi. Zaznacza się, gdy działalność w zakresie produkcji wodorostów morskich zlecana jest innemu podmiotowi. Na podstawie umowy pomiędzy dwoma podmiotami podwykonawca również podlega kontroli. Zaznacza się, gdy działalność w zakresie produkcji wodorostów morskich prowadzona jest metodami konwencjonalnymi.

W dalszej kolejności producent wypełnia datę wypełnienia zgłoszenia oraz (koniecznie!) podpisuje się w polu obok. Musi być to własnoręczny, oryginalny podpis producenta. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika bardzo proszę przejść do zakładki Ustanawianie pełnomocnika. Niepodpisane „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” nie może zostać zarejestrowane, a tym samym producent nie może zostać objęty systemem kontroli i nadzoru.. Jest to szczególnie ważne w przypadku zmiany jednostki certyfikującej, ponieważ powinna być zachowana ciągłość nadzoru nad produkcją ekologiczną. Zaleca się, by producent rozwiązał umowę z poprzednią jednostką certyfikującą dopiero w chwili, gdy otrzyma od naszej jednostki certyfikującej zaświadczenie potwierdzające objęciem systemem kontroli i nadzoru. W przeciwnym wypadku istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w nadzorze, podczas której nie można być pewnym, czy nie stosowano środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej.

Do „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” dołączone są dwa załączniki.

Załącznik 1 dotyczy obiektów znajdujących się w gospodarstwie. W kolumnie Rodzaj obiektu producent może wpisać np. stodoła, obora, stajnia, owczarnia, kurnik, chlewnia, budynek gospodarczy, budynek inwentarski, magazyn, szklarnia. W dalszej kolejności należy wpisać dane dotyczące lokalizacji obiektów: województwo, powiat, gminę oraz dokładny adres pod jakim zlokalizowany jest obiekt.

Bardzo ważne jest zaznaczenie, czy obiekt będzie wykorzystywany ekologicznie czy konwencjonalnie. Załącznik 1 jest weryfikowany przez pracownika jednostki certyfikującej i ważne jest, by wykorzystanie obiektów było spójne z zaznaczonymi kategoriami produkcji. Przykładowo, jeżeli producent zaznaczy produkcję zwierzęcą ekologiczną, zaś budynki inwentarskie będą, zgodnie z Załącznikiem 1, wykorzystywane konwencjonalnie jednostka certyfikująca będzie musiała wezwać producenta do złożenia odpowiednich wyjaśnień.

W Załączniku 2 producent wyszczególnia wszystkie działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, zarówno te, na których uprawa prowadzona jest metodami ekologicznymi, jak i konwencjonalnymi. W przypadku, gdy na jednej działce ewidencyjnej prowadzona jest w części produkcja metodami ekologicznymi, a w części konwencjonalnymi, należy w wyraźny sposób rozdzielić powierzchnię na wykorzystywaną ekologicznie i konwencjonalnie. Zwrócić należy jednak uwagę, by nie powtarzały się te same gatunki roślin w części ekologicznej i konwencjonalnej gospodarstwa.