Sankcje

W przypadku, gdy Biocert Małopolska Sp. z o.o. ma podstawy, aby sądzić, iż Producent będący pod jej nadzorem naruszył procedury lub wymogi dotyczące procesu certyfikacji, jednostka bada taką sytuację.
Jeżeli jednostka zdecyduje, iż nastąpiła niezgodność, na taki podmiot zostają nałożone określone sankcje. Ma to na celu zwrócenie uwagi producenta na niezgodność oraz stworzenie bodźca, aby podjął on właściwe działania mające na celu usunięcie niezgodności oraz wprowadzenie odpowiednich działań korygujących.
Sankcje chronią integralność procesu certyfikacji, jak również dają konsumentowi pewność, że produkty prawdziwie spełniają wymagania certyfikacyjne.
Możliwe sankcje:
Zawieszenie certyfikatu w całości lub części zakresu może nastąpić, gdy w wyniku procesu nadzoru nad certyfikatem zostanie stwierdzone:

  • dokonanie zmian mających istotny wpływ na spełnienie wymagań certyfikacyjnych lub w przypadku uzyskania jakiejkolwiek innej informacji wskazującej, że być może wyrób nie spełnia już wymagań systemu certyfikacji, w tym stwierdzenie niezgodności mających wpływ na status produktu,
  • niewywiązywanie się przez Producenta z zobowiązań określonych w zawartej umowie, w tym z zobowiązań finansowych związanych z nadzorem oraz prawem do posługiwania się certyfikatem,
  • wykrycie substancji niedozwolonych przez wymagania programu V-Cert w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych pobranych próbek,
  •  uniemożliwienie przez Producenta przeprowadzenia kontroli lub pobrania próbek.

Zawieszając ważność certyfikatu w całości lub części zakresu Biocert Małopolska Sp. z o.o. określi warunki, na jakich nastąpi przywrócenie ważności certyfikatu i termin ich spełnienia.
Okres zawieszenia certyfikatu w całości lub części zakresu nie może być dłuższy niż okres ważności certyfikatu. W tym czasie Biocert Małopolska Sp. z o.o. dokona ponownej oceny i/lub przeglądu, po przeprowadzeniu której zostanie podjęta decyzja o utrzymaniu, cofnięciu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji.

Ograniczenie certyfikatu następuje w sytuacji, gdy zachodzi konieczność wyłączenia z zakresu certyfikacji produktu niespełniającego wymagań systemu certyfikacji.
Cofnięcie certyfikatu może być następstwem stwierdzenia celowego nadużycia uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu lub niespełnienia w określonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikatu.

W przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, Producent zobowiązuje się do zaprzestania stosowania wszelkich działań reklamowych powołujących się na ten certyfikat oraz Znak zgodności.