Podstawy prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Pobierz plik


Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych

Pobierz plik


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Pobierz plik

Pobierz wersję skonsolidowaną


Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2005 nr 10 poz. 68 z późniejszymi zmianami)

Pobierz plik

Akt posiada tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1168, z 2018 r. poz. 1633.


Specyfikacje produktów zarejestrowanych oraz oczekujących na rejestrację w Komisji Europejskiej dostępne są pod adresem:

http://ec.europa.eu/