Produkty tradycyjne i regionalne

Produkt regionalny, czyli jaki?

Duża różnorodność produktów wprowadzanych na rynek powoduje, że konsumenci oczekują jasnych i wyczerpujących informacji na temat jakości i pochodzenia produktu rolnego lub artykułu spożywczego. Identyfikację i wybór poszczególnych wyrobów umożliwiają oznakowania: oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia oraz gwarantowane tradycyjne specjalności określane często potocznie mianem „produkt regionalny”. Produkt spożywczy posiadający ww oznaczenie odznacza się jakością wyższą od przeciętnej, a jakość ta wynika z jego lokalnego pochodzenia lub miejscowego sposobu wytwarzania. O regionalności produktu świadczy także jego nazwa, która nawiązuje do regionu, miejsca lub – w szczególnych przypadkach – kraju, w którym jest on wytwarzany.

Co to znaczy produkt tradycyjny?

Aby produkt można było uznać za tradycyjny, należy udowodnić jego tradycyjny sposób wytworzenia, użycie tradycyjnych surowców do jego produkcji bądź tradycyjny skład.

Certyfikacja w Biocert

Firma Biocert Małopolska Sp. z o.o. jest upoważniona do certyfikacji produktów określanych jako tradycyjne i regionalne. W ramach tego procesu weryfikujemy oceniamy ich zgodność ich produkcji ze specyfikacją zarejestro produktu, którego nazwa została zarejestrowane w Komisji Europejskiej:

Chroniona Nazwa Pochodzenia – produkt należy do tej kategorii, jeżeli jego nazwa w sposób bezpośredni lub pośredni wskazuje na region, miejsce lub niekiedy kraj, gdzie odbywa się cały proces produkcyjny. Co więcej, jakość produktu oraz cechy, które go wyróżniają, są nierozerwalnie związane z charakterystyką miejsca, w którym powstał.

Chronione Oznaczenie Geograficzne – dotyczy produktów, których renoma, unikalne właściwości lub jakość wynikają z obszaru geograficznego, na którym ma miejsce produkcja. Zwykle cechy charakterystyczne produktu są pochodną klimatu, ukształtowania terenu, występowaniem konkretnego typu roślinności czy też unikalnej receptury znanej lokalnym producentom. Nazwa produktu powinna odwoływać się do regionu, miejsca bądź kraju jego wytworzenia.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – ostatnie z oznaczeń przyznaje się produktom określanym jako specyficzne. To znaczy takim, których nazwa jest specyficzna sama w sobie lub podkreśla specyficzny charakter produktu, na przykład szczególne właściwości odróżniające go od podobnych produktów w tej kategorii. Konieczne jest też spełnienie przez produkt kryterium tradycyjności, z zastosowaniem sposobu produkcji, przetwarzania lub składu odpowiadającego tradycyjnej
praktyce (co najmniej 30 lat)

Na naszej stronie opisaliśmy szczegółowo przebieg procesu certyfikacji w Biocert. Znajdą tam Państwo wykaz potrzebnych dokumentów, poszczególne kroki postępowania w całej procedurze. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Opis systemu certyfikacji – plik pdf