,,Jakość Tradycja? jest to znak krajowego systemu  jakości żywności, którego celem jest wyróżnianie produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Do systemu są przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich  tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Surowce naturalne  używane do produkcji wyrobu ubiegającego się o znak ,,Jakość Tradycja? muszą być w pełni identyfikowalne i powinny pochodzić z gospodarstw ekologicznych lub z gospodarstw stosujących Dobrą Praktykę Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO. Wytworzone produkty muszą się charakteryzować się tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania bądź szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru. W tym kontekście słowo tradycja oznacza, ze produkt może pochwalić się historią obejmującą co najmniej dwa pokolenia, dla tych co lubią konkrety jest to równoważne z 50 latami.   Aby uzyskać ww znak należy złożyć do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego wniosek wraz ze specyfikacją wytwarzania produktu ubiegającego się o znak ,,Jakość Tradycja?. Następnym etapem jest poddanie się kontroli na zgodność prowadzonej produkcji z deklarowaną i zatwierdzona przez Izbę specyfikacją. Producent sam dokonuje wyboru jednostki certyfikującej. Następnie po pozytywnie przeprowadzonej kontroli, wraz z przyznanym certyfikatem przez jednostkę certyfikującą Kapituła Znaku Jakościowego ,,Jakość Tradycja? podejmuje decyzję o udzieleniu prawa do używania Znaku ,,Jakość Tradycja?

 

Leave a Reply