Skargi i odwołania

 1. Producentowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od każdej decyzji BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. w sprawie certyfikacji. Odwołanie kierowane jest do Zarządu Spółki i powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (liczy się data stempla pocztowego). BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. wyznacza bezstronnego pracownika lub zespół pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania odwoławczego, którego zadaniem jest:
 • zebranie niezbędnych informacji dotyczących złożonego odwołania,
 • przeprowadzenie analizy zgromadzonej dokumentacji odnoszącej się do przedmiotu odwołania,
 • wyjaśnienie przyczyn i zasadności odwołania,
 • przeprowadzenie odpowiednich działań kontrolnych,
 • przygotowanie opinii nt. uznania lub nie uznania zasadności odwołania.
 1. W uzasadnionych sprawach, a w szczególności w przypadkach związanych z decyzją nieudzielenia, cofnięcia, zawieszenia, ograniczenia lub unieważniania certyfikatu, Zarząd Spółki może zasięgnąć opinii specjalisty-eksperta.
 2. Pracownik BIOCERT MAŁOPOSLKA Sp. z o.o., który świadczył konsultację lub był zatrudniony przez klienta składającego odwołanie, zostaje odsunięty od przeglądu lub rozpatrywania odwołania tego klienta na okres 2 lat po zakończeniu zatrudnienia lub konsultacji.
 3. Pracownik BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. powiadamia Producenta o rozpoczęciu procesu odwoławczego i ewentualnej potrzebie uzupełnienia braków oraz złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania. Wszelkie odwołania rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, a Producent informowany jest o ich wynikach.
 4. Na podstawie zgromadzonych opinii Zarząd Spółki podejmuje decyzję dotyczącą uznania lub nie uznania odwołania. Decyzję tę wraz z uzasadnieniem przekazuje się zainteresowanej stronie w formie pisemnej.
 5. Dokumenty z postępowania odwoławczego przechowywane są w Aktach Wnioskodawcy, którego odwołanie dotyczyło.
 6. W przypadku spraw spornych, Wnioskodawca może złożyć skargę na jednostkę certyfikującą lub skierować sprawę do Sądu.