Pełnomocnictwo

Producent, który chce ustanowić pełnomocnika powinien przesłać do jednostki certyfikującej poświadczone oryginalnym podpisem pełnomocnictwo.  Przypominamy, że dokumenty podpisane przez pełnomocnika bez nadesłanego pełnomocnictwa nie będą rejestrowane. 

Ważne jest, aby w takim dokumencie pełnomocnictwa wyszczególnione były:


Wzory pełnomocnictw dla osób fizycznych:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych


Wzory pełnomocnictw dla osób prawnych:

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób prawnych

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób prawnych