Ważne adresy – linki

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na poniższych stronach www:

1. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Wykaz obejmuje tylko środki zakwalifikowane przez Instytut Ochrony Roślin w następstwie wniosku ich producenta, bądź dystrybutora.   Rolnik może stosować także inne środki, o ile:

  • są zgodne z wymogami zał. II do rozporządzenia 889/2008 oraz
  • są dopuszczone do obrotu w Polsce (ustawa o nawozach i nawożeniu, Dz.U. nr 147 z 2007, poz.1033).

2. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Wykaz obejmuje tylko środki zakwalifikowane przez IUNG w następstwie wniosku ich producenta, bądź dystrybutora (dotyczy produktów pochodzących z zakupu, nie dotyczy nawozów z własnego gospodarstwa). Rolnik może stosować także inne środki, o ile:

  • są zgodne z wymogami zał. I do rozporządzenia 889/2008 oraz
  • są dopuszczone do obrotu w Polsce (ustawa o ochronie roślin, tekst jednolity Dz.U. nr 133 z 2008, poz. 849).

3. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Wykaz nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi

Wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego

Metodyki Integrowanej Produkcji Roślin 


4.  Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych 

Ogólne informacje o rolnictwie ekologicznym 

Wzorów rejestrów dla producentów ekologicznych 

Przygotowane w Głównym Inspektoracie JHARS wzory nie obejmują wszystkich formularzy, służących do prowadzenia przez ekologicznych producentów rolnych zapisów w zakresie wynikającym z wymagań rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów  formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych. Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej.

Formularze o odstępstwa w rolnictwie ekologicznym


5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) 

witryna rolnictwa ekologicznego 

witryna  integrowanej produkcji roślin 

witryna  produktów regionalnych i tradycyjnych 

witryna krajowych systemów jakości (QMP, QAFP, znak Jakość Tradycja) 

witryna  dotycząca poddziałania w zakresie  wsparcia na przystępowanie do systemów jakości PROW 2014-2012  w tym  harmonogram naboru wniosków na lata 2014 -2012  

witryna dotycząca legislacji krajowej Rozporządzenia-dotyczące-warunków-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczególnych-instrumentów-wsparcia-PROW-2014-2020

 6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  (zastępuje od dnia 1 września 2017 Agencje Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych)  oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

6.1 Informacja o Poddziałaniu  “Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości PROW 2014-2020″  

http://kowr.gov.pl/promocja/prow/promocja-ze-srodkow-prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

6.2 Działanie: Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywność PROW 2007-2013

Program rozwoju obszarów wiejskich


7. Strona Unii Owocowej (Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw) 

Adres strony Unii Owocowej


8 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego 

zeszyt branżowe QMP oraz informacje o korzyściach dla rolników  

informacja o refundacji kosztów w ramach PROW 2014- 2020  

odstępstwa od systemu QMP


9 Unia  Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

zeszyty  branżowe systemu QAFP 

informacja o korzyściach dla producentów w systemie QAFP 


10. Polska Izba Produktu Regionalnego i Tradycyjnego

informacja o targach i promocjach