Podstawy prawne

Lp. Podstawa prawna
( z późniejszymi zmianami)
Dziennik ustaw,
nr, pozycja 
I Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin tj. Dz.U. 2018 poz. 1310)
1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań  związanych z integrowaną produkcją roślin 2013 r. poz. 788
2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności  kontrolne przestrzegania wymagań„ integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin. 2013 r. poz. 760
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. 2013 r. poz. 554
II Przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin:
1 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin tj. Dz.U. 2018 poz. 1310)
2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin 2014 r. poz. 516
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań„ dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

tekst jednolity z 5 maja 2016 r 

2016 r. poz. 720
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin 2013 r. poz. 505
5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin 2013 r. poz. 625
 6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG L 309/1,
III  Przepisy dotyczące postępowania ze środkami ochrony rośliny opakowaniami po środkach ochrony roślin
 1  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 Dz. U 2018 r. poz. 150
2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz. U 2018 r. poz. 21
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych 2002 r. nr 99 poz. 896
IV  Przepisy dotyczące nawozów i nawożenia:
1 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu 
2017 poz. 668

 

2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

2014 poz. 393 j.
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych 2002 r. nr 99 poz. 896
V Przepisy dotyczące ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi:
1 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz akty wykonawcze do ustawy. 2014, poz. 621 t.