Cennik opłat

Cennik za proces certyfikacji*  obowiązujący w 2019 roku

Wysokość opłat za proces certyfikacji zależy od powierzchni użytków rolnych gospodarstwa (ekologicznych i konwencjonalnych) zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Powierzchnia
UR gospodarstwa [ha]
** Opłata za certyfikację
(w tym zadatek 200 brutto) PLN
Netto Brutto (w tym VAT 23%)
do 5,0 608,3 790 
5,01- 10,00 762,30 990
10,01-20,00 885,50 1150
20,01-50,00 993,30 1290
50,01-100,00 11247,20 1460
powyżej 100,00 1201,20 1560

*) Proces certyfikacji obejmuje: Przyjęcie i weryfikację  dokumentacji wnioskowej; kontrolę gospodarstwa; pobór próbek oraz przeprowadzenie badań (jeżeli dotyczy) na pozostałości  środków niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym (zgodnie z Rozp. Wykonawczym Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. zamieniającym rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej), przegląd dokumentacji -w tym wyników kontroli i badań  próbek jeżeli dotyczy),  wydanie decyzji w sprawie certyfikacji; nadzór nad wydanym certyfikatem.

**) W przypadku kontroli jednostek produkcyjnych (działek i/lub obiektów) w więcej niż 1 województwie i województwa te nie sąsiadują ze sobą, za każde dodatkowe województwo należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 300 PLN Brutto.

Uwaga: przy produkcji grzybów cena ustalana jest indywidualnie

Uwaga Podane ceny są cenami dla standardowego poziomu ryzyka. W przypadku podwyższonego poziomu ryzyka ceny mogą wzrosnąć – w zależności od określonego przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. poziomu ryzyka – i są szacowane indywidualnie. W przypadku konieczności zastosowania wyższych cen, informacja o faktycznej wysokości opłaty przekazywana jest producentowi pisemnie.

Numer konta: 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.