Cennik opłat

Cennik za proces certyfikacji*  obowiązujący w 2018 roku

Wysokość opłat za proces certyfikacji zależy od powierzchni użytków rolnych gospodarstwa (ekologicznych i konwencjonalnych) zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Powierzchnia
UR gospodarstwa [ha]
** Opłata za certyfikację
(w tym zadatek 200 brutto) PLN
Netto Brutto (w tym VAT 23%)
do 5,0 569,80 740
5,01- 10,00 723,80 940
10,01-20,00 885,50 1150
20,01-50,00 993,30 1290
50,01-100,00 1047,20 1360
powyżej 100,00 1124,20 1460

*) Proces certyfikacji obejmuje: Przyjęcie i weryfikację  dokumentacji wnioskowej; kontrolę gospodarstwa; pobór próbek oraz przeprowadzenie badań (jeżeli dotyczy) na pozostałości  środków niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym (zgodnie z Rozp. Wykonawczym Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. zamieniającym rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej), przegląd dokumentacji -w tym wyników kontroli i badań  próbek jeżeli dotyczy),  wydanie decyzji w sprawie certyfikacji; nadzór nad wydanym certyfikatem.

**) W przypadku kontroli jednostek produkcyjnych (działek i/lub obiektów) w więcej niż 1 województwie i województwa te nie sąsiadują ze sobą, za każde dodatkowe województwo należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 300 PLN Brutto.

Uwaga: przy produkcji grzybów cena ustalana jest indywidualnie

Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864