Przejęcie działek

Producent rolny, który przejmuje działki od innego gospodarstwa powinien dokonać aktualizacji danych w „Zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”. Aby prawidłowo wypełnić ten dokument w przypadku zmiany danych należy zaznaczyć pole „Zmiana danych” oraz „Zmiana dotyczy sekcji i/lub załącznika”: Zmiana Zał. 2 – gdzie producent wpisuje wszystkie dotychczas certyfikowane działki oraz działki przejęte od innego producenta. Więcej informacji na temat aktualizacji danych w “Zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” można znaleźć w zakładce “Aktualizacja Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”.


Dodatkowo należy dosłać do jednostki certyfikującej odpowiednie oświadczenia producenta, który przejmuje oraz który przekazuje działki.


Producent przekazujący działki powinien dołączyć do Zgłoszenia oświadczenie, od jakiej daty oraz komu przekazał działki podając ich numery ewidencyjne oraz powierzchnię. Podobnie producent przejmujący działki proszony jest, aby wypisał oświadczenie od kogo i kiedy nastąpiło przejęcie działek (z podaniem ich numerów i powierzchni), a także, że zobowiązuje się uprawiać je zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Tak sporządzone dokumenty, poświadczone oryginalnymi podpisami producentów prosimy przesłać do jednostki certyfikującej wraz z odpowiednimi kopiami ortofotomap oraz wypisów z ewidencji gruntów dotyczących działek, których dotyczy przejęcie.


Formularz do pobrania: Oświadczenia o przejęciu i przekazaniu działek