Cennik

Cennik opłat za proces certyfikacji* w zakresie przetwórstwa, importu i obrotu produktami ekologicznymi obowiązujący w BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. od 18.02.2020 r.

Wysokość opłat zgodnie z tabelą 1:

Lp. Czynności Wartość netto PLN  Wartość brutto PLN
1 Przetwórstwo 1600,00-2500,00 ** 1968,00 – 3075,00
2 Obrót, w tym eksport (do 5 produktów)*** 1600,00 1968,00
3 Obrót, w tym eksport (6-25 produktów)*** 1800,00 2214,00
4 Obrót,w tym eksport (26-50 produktów)*** 1900,00 2337,00
5 Obrót,w tym eksport (51-100 produktów)*** 2000,00 2460,00
6 Obrót, w tym eksport (powyżej 100 produktów)*** Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby produktów zgłoszonych do certyfikacji.
7 Obrót, w tym eksport (certyfikacja grup produktów)*** Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby produktów zgłoszonych do certyfikacji.UWAGA! Możliwość certyfikacji grup istnieje wyłącznie po uprzednim ustaleniu z Biocert Małopolska
Sp. z o.o.
8 Import 1800,00 2214,00
9 Import produktów ekologicznych z krajów:  Federacja Rosyjska,  Kazachstan, Ukraina. 3400,00 + koszty poboru i badań próbek pobieranych na zlecenie Biocert Małopolska Sp. z o.o. z każdej importowanej partii produktów ekologicznych 4182,00 + koszty poboru
i badań próbek pobieranych na zlecenie Biocert Małopolska Sp. z o.o. z każdej importowanej partii produktów ekologicznych

Uwaga:  Cena za proces certyfikacji ustalana jest indywidualnie w przypadku: 

  1. zgłoszenia przez Producenta działalności w kilku zakresach, 
  2. obrotu nieprzetworzonymi produktami rolnymi. 
  3. korzystania przez producenta z niecertyfikowanego podwykonawstwa 

Podane ceny są cenami dla standardowego poziomu ryzyka. W przypadku podwyższonego poziomu ryzyka ceny mogą wzrosnąć –    w zależności od określonego przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. poziomu ryzyka – i są szacowane indywidualnie.
W przypadku konieczności zastosowania wyższych cen, informacja o faktycznej wysokości opłaty przekazywana jest producentowi pisemnie.

 *) Proces certyfikacji obejmuje: przyjęcie i weryfikację dokumentacji wnioskowej, ocenę zakładu (kontrolę pełnoroczną),
pobór próbek oraz (jeśli dotyczy) przeprowadzenie badań na pozostałość środków niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym
[zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym komisji  UE nr 392/2013 z dnia 23 kwietnia zmieniające rozporządzenie WE nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli w produkcji ekologicznej], przegląd dokumentacji w tym wyników kontroli i badań próbek (jeśli dotyczy), wydanie decyzji w sprawie certyfikacji, nadzór nad wydanym certyfikatem.

**) Dokładny budżet może być określony dopiero po dokonaniu diagnozy i przygotowaniu szczegółowego harmonogramu prac.

***) W przypadku eksportu produktów ekologicznych do USA i/lub Korei Południowej naliczana jest dodatkowa opłata ustalana indywidualnie.

Opłaty  uwzględniają  wszystkie  koszty  wynikające  z przeprowadzonego  procesu  certyfikacji  poza  opłatami dodatkowymi
wymienionymi poniżej w tabeli 2, tj.:

Opłaty dodatkowe
Lp. Czynności Wartość netto PLN Wartość brutto  PLN
1. Wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż angielska wg kosztów tłumaczenia
2. Przeniesienia prawa własności certyfikatu 500,00 615,00
3. Wystawienie dodatkowego certyfikatu 100,00 123,00
4. Wydanie duplikatu dokumentu 100,00 123,00
5. Rozszerzenie certyfikatu Opłata ustalana w zależności od zakresu rozszerzenia.

Informacje dodatkowe: Opłaty w tabeli  1 są uiszczane przez wnioskodawcę lub posiadacza certyfikatu, przy czym ich część może być regulowana z góry poprzez przedpłatę w formie zadatku (400 PLN netto).

Numer konta: 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864 BNP Paribas Bank Polska S.A.