Proces certyfikacji

Przypominamy, że “Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo – w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku”  

Art. 55 ust. 2. Ustawa o środkach ochrony roślin, tekst jednolity z dnia 14.06.2018 r., Dz. U. 2018 poz. 1310) 

 

Wymagania wobec Producentów ubiegających się o przyznanie certyfikatu na zgodność z zasadami integrowanej produkcji roślin, co wiąże się z przeprowadzeniem procesu certyfikacji, obejmują przepisy prawne, znajdujące się w zakładce PRZEPISY PRAWNE.

 1. Informacje wstępne dla wnioskującego o certyfikat

Informacji wstępnych Producentowi udzielają pracownicy Biocert Małopolska Sp. z o.o. Obejmują one:

 • zasady certyfikacji w krajowym systemie certyfikacji;
 • procedurę dotyczącą certyfikacji podmiotów prowadzących integrowaną produkcję roślin w Biocert Małopolska Sp. z o.o., w tym dokumentację wymaganą przy ubieganiu się o certyfikację;
  • badania oraz kontrole (plany kontroli), których wyniki zostaną wykorzystane w procesie certyfikacji;
  • zasady nadzoru nad certyfikatem;
  • zasady zawieszania, ograniczania, cofania i unieważniania certyfikatów;
  •  zasady zakończenia certyfikacji;
  • procedurę naruszeń i sankcji;
  • procedurę skarg i odwołań,
  • opłatę za certyfikację.

Powyższe informacje przekazywane są wnioskodawcy osobiście, telefonicznie lub w formie pisemnej (list, e-mail) wraz z formularzem „Zgłoszenia stosowania integrowanej produkcji roślin”. Formularz „Zgłoszenia stosowania integrowanej produkcji roślin” wraz z załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej administrowanej przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. w zakładce DO POBRANIA.

 1. Przyjęcie i zarejestrowanie „Zgłoszenia stosowania integrowanej produkcji roślin”

Wypełnione przez Producenta „Zgłoszenie stosowania integrowanej produkcji roślin” zwane dalej Zgłoszeniem, składane jest osobiście lub listownie na adres siedziby Biocert Małopolska Sp. z o.o. w jednym egzemplarzu.

Zgłoszenie składane jest do jednostki corocznie najpóźniej 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji (art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. W dniu dostarczenia wypełnionego formularza do biura, pracownik Jednostki odnotowuje na egzemplarzu datę wpływu dokumentu.

Pracownik Biocert Małopolska Sp. z o.o, dokonuje przeglądu Zgłoszenia w terminie 14 dni od daty wpływu Zgłoszenia do Jednostki. Przegląd polega na weryfikacji danych zawartych w dokumentacji otrzymanej od Producenta.

W przypadku, gdy Zgłoszenie nie zawiera informacji, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin art. 55 ust. 3 i 4, tj.:

 • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę Producenta;
 • numer PESEL, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
 • datę i podpis wnioskodawcy;
 • informację o gatunkach i odmianach roślin wraz z miejscem i powierzchnią ich uprawy, których dotyczy zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin;
 • kopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin lub innego dokumentu określonego w art. 55 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

pracownik wzywa Producenta do usunięcia braków w wyznaczonym przez Jednostkę terminie.

W przypadku nieusunięcia braków, do których uzupełnienia Producent został wezwany w wyzanczonym przez Jednostkę terminie, pracownik Biocert Małopolska Sp. z o.o. informuje Producentana na piśmie o odmowie przyjęcia Zgłoszenia.

W przypadku prawidłowo wypełnionych danych wymienionych w Zgłoszeniu, pracownik Jednostki rejestruje Zgłoszenie oraz wprowadza dane Producenta do Rejestru Producentów (zgodnie z art. 55 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

W ciągu 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia, pracownik Jednostki wystawia Producentowi „Zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru”, z informacją o dacie wpisu do rejestru i nadanym mu numerze Producenta. Zaświadczenie przekazywane jest Producentowi wraz z egzemplarzem Umowy ustalającej zasady dokonywania przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. inspekcji i certyfikacji.

Przyjęcie dokumentacji

Pracownik Jednostki ocenia czy:

 • wszelkie różnice w ich rozumieniu pomiędzy Jednostką a Wnioskodawcą zostały wyjaśnione;
 • Jednostka ma możliwość świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do żądanego zakresu certyfikacji, oraz jeśli ma to zastosowanie, miejsca działalności Wnioskodawcy,
 • środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne,
 • Biocert Małopolska Sp. z o.o. posiada możliwości i kompetencje do przeprowadzenia procesu certyfikacji.

W przypadku negatywnej oceny lub wątpliwości, co do spełnienia wymagań zawartych powyżej pracownik zgłasza istotę problemu Dyrektorowi Biocert Małopolska Sp. z o.o.

W trakcie nadzoru Producent powinien informować Biocert Małopolska Sp. z o.o. o wszelkich zmianach dotyczących opisu jednostki przesyłając zaktualizowane „Zgłoszenia zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin”.

Wszystkie dokumenty przechowywane są w Aktach Wnioskodawcy.

Ocena

Biocert Małopolska Sp. z o.o. prowadzi plan działań związanych z oceną, do którego zalicza się:

 • przegląd dokumentacji dotyczącej kontroli gospodarstwa;
 • kontrolę gospodarstwa;
 • pobór i badanie próbek (jeżeli dotyczy).

Dyrektor Biocert Małopolska Sp. z o.o. wyznacza Inspektorów odpowiedzialnych za przeprowadzenie działań związanych z oceną: przegląd dokumentacji dotyczącej kontroli, kontrolę gospodarstwa i pobór próbek (jeżeli dotyczy).

Biocert Małopolska Sp. z o.o. zobowiązuje się do przekazania wyznaczonym Inspektorom wszystkich niezbędnych materiałów, informacji i dokumentów do przeprowadzeniu oceny.

Pobrane przez Inspektora próbki przekazywane są do badań do akredytowanych laboratoriów, z którymi Jednostka zawarła prawnie wiążące porozumienia.


Do pobrania: Wykaz laboratoriow, którym BC zleca wykonanie badań


Częstotliwość kontroli

Producent podlega co najmniej raz w roku kontroli pełnej (tzw. rocznej) przeprowadzanej przez Inspektorów Biocert Małopolska Sp. z o.o.

Jednostka przeprowadza kontrole wyrywkowe w ilości min. 2 % w stosunku do liczby producentów roślin, którym wydano certyfikat IPR (nowe wymaganie od 17-06-2018r) .

Jednostka może przeprowadzić również kontrole niezapowiedziane.

Kontrola zgodności produkcji gospodarstwa rolnego z integrowaną produkcją roślin przeprowadzana jest przez Inspektora Biocert Małopolska Sp. z o.o. zgodnie planem kontroli.

Kontrola gospodarstwa

W terminie ustalonym z właścicielem gospodarstwa (w przypadku kontroli zapowiedzianej) przeprowadzona jest kontrola zgodnie z zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli, w obecności Producenta lub osoby upoważnionej po okazaniu stosownego upoważnienia.

Podczas kontroli gospodarstwa sprawdzane są następujące dokumenty:

 • notatnik Integrowanej Produkcji Roślin;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy o środkach ochrony roślin (ważne przez okres 5 lat);
 • zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (badanie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata),
 • faktury zakupu środków ochrony roślin, nawozów oraz materiału siewnego,
 • aktualne analizy gleb.

Po przeprowadzonej ocenie, wyniki kontroli rejestrowane są w protokole z kontroli, który określa:

 • wymagania podstawowe, które muszą być spełnione w 100%,
 • wymagania dodatkowe, których wykonanie określa się na min. 50%,
 • zalecenia, których wykonanie określa się na min. 20% – uwaga- dotyczy wyłącznie upraw, do których w metodyce określono zalecenia).

Protokół z kontroli sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Protokół ten zawiera m. in. informacje o wszystkich wykrytych w trakcie kontroli niezgodnościach oraz o sposobie i terminie ich usunięcia. Protokół podpisuje inspektor oraz Producent lub upoważniona przez niego osoba. Jeden egzemplarz Protokołu (kopia) pozostaje u kontrolowanego Producenta.

Odmowa podpisania Protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stanowi przeszkody w prowadzeniu dalszego postępowania.

Producent lub upoważniona przez niego osoba może, w terminie 7 dni od dnia odmowy podpisania protokołu kontroli, zgłosić na piśmie do Biocert Małopolska Sp. z o.o. zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.

Biocert Małopolska Sp. z o.o. rozpatruje zastrzeżenia do ustaleń zawartych w Protokole w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i ustosunkowuje się do nich na piśmie.

 

Pobór próbek

Z planem wizyt inspekcyjnych połączony jest Plan pobierania próbek opracowany w zależności od wartości ryzyka związanego z niestosowaniem przez producenta wymagań IP i umieszczony w rocznym Planie Kontroli.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, pobór próbek do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin jest obowiązkowy u nie mniej niż 20% producentów będących pod nadzorem jednostki.

Kontrola jakości płodów rolnych polega na pobraniu prób płodów w trakcie zbiorów i po zbiorze – w czasie składowania w magazynach lub w przechowalniach.

W trakcie kontroli istnieje możliwość pobrania przez Inspektora próbek do badań:

 • na podstawie zlecenia wystawionego przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. w oparciu o roczny Plan Kontroli,
 • na podstawie wystąpienia podejrzeń zaistnienia niezgodności z wymaganiami integrowanej produkcji roślin,
 • lub w oparciu o inne przesłanki.

Wniosek o wydanie certyfikatu integrowanej produkcji roślin

Wniosek o wydanie certyfikatu integrowanej produkcji roślin – zwany dalej Wnioskiem, składany jest do Biocert Małopolska Sp. z o.o. corocznie przed wydaniem certyfikatu.

Wniosek zawiera:

– oświadczenie, iż uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin,

 • informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu.

Pracownik Jednostki dokonuje przeglądu Wniosku w terminie 14 dni od daty wpływu Wniosku do Biocert Małopolska Sp. z o.o.. W przypadku, gdy Wniosek nie zawiera informacji, o których mowa w Ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin art. 57 ust. 3, pracownik wzywa Producenta do usunięcia braków w wyznaczonym przez Jednostkę terminie.

Przegląd dokumentacji

Protokół z kontroli, protokół poboru próbek (jeżeli dotyczy) oraz dokumentacja wnioskowa przekazywana jest wyznaczonemu pracownikowi Jednostki niezaangażowanemu w ocenę, który dokonuje przeglądu pełnej zgromadzonej dokumentacji.

Przegląd obejmuje:

 • ocenę kompletności dokumentacji oraz wniosku,
 • ocenę wyników kontroli oraz protokołu z kontroli w gospodarstwie,
 • ocenę wyników badań próbek, jeżeli dotyczy,
 • ocenę ryzyka.

Wynik z przeglądu dołączany jest do dokumentacji wnioskowej w aktach wnioskodawcy jako Sprawozdanie z przeglądu.

W przypadku pozytywnej oceny dokumentacji pracownik prowadzący wnioskuje do Dyrektora Biocert Małopolska Sp. z o.o. lub pracownika upoważnionego przez Dyrektora do wydawania decyzji w sprawie certyfikacji o przyznanie certyfikatu integrowanej produkcji roślin.

W przypadku stwierdzenia niezgodności lub niekompletności załączonej dokumentacji, przekazywane jest Wnioskodawcy pismo informujące lub informacja telefoniczna. Po usunięciu niezgodności przez Wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni następuje ponowny przegląd dokumentacji.

Ocena ryzyka

Pracownik Jednostki na podstawie posiadanych informacji przeprowadza ocenę istniejących zagrożeń i w razie potrzeby sygnalizuje do Dyrektora Biocert Małopolska Sp. z o.o. potrzebę poboru próbek do badań lub przeprowadzenia kontroli wyrywkowej.

Wydanie lub odmowa wydania certyfikatu

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu zgodności z zasadami integrowanej produkcji roślin podejmuje Dyrektor Biocert Małopolska Sp. z o.o. lub pracownik upoważniony przez Dyrektora.

Podstawą wydania certyfikatu jest:

 • Zgłoszenie i Wniosek złożone przez Producenta z kompletem wymaganych dokumentów,
 • spełnienie wymagań certyfikacyjnych,
 • zawarcie umowy o certyfikację,
 • decyzja o przyznaniu certyfikatu lub zmianie jego zakresu,
 • opłata za proces certyfikacji.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:

 • ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu;
 • prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin;
 • stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;
 • przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach zatwierdzonych przez Głównego Inspektora udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

Informacja o przyznaniu certyfikatu przekazywana jest Producentowi wraz z egzemplarzem certyfikatu podpisanym przez Dyrektora Biocert Małopolska Sp. z o.o. Kopia certyfikatu przechowywana jest w dokumentach Producenta. Certyfikaty są wydawane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Na certyfikacie jest określony okres ważności certyfikatu.

Decyzję o odmowie wydania certyfikatu zgodności z zasadami integrowanej produkcji roślin Producent otrzymuje w formie pisemnej wraz z powodem podjęcia decyzji oraz informacją o możliwości i terminie złożenia odwołania SKARGI I ODWOŁANIA. Kopia informacji jest przechowywana w dokumentach Wnioskodawcy.

Oznaczanie znakiem zgodności

Producent posiadający certyfikat zgodności z integrowaną produkcją roślin może używać znaku integrowanej produkcji roślin, którego wzór znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, do oznaczania roślin, dla których został wydany certyfikat.

Oznakowanie produktu znakiem polega na oznaczeniu roślin, dla których został wydany certyfikat.

Zmiany mające wpływ na certyfikację

W przypadku zmiany przepisów, zasad lub procedur certyfikacji Biocert Małopolska Sp. z o.o. w trybie pilnym przekazuje stosowne informacje swoim klientom.

W okresie nadzoru Producent powinien bezzwłocznie poinformować Biocert Małopolska Sp. z o.o. o wszelkich zmianach i informacjach mających wpływ na certyfikację. Działania te wiążą się z koniecznością przeprowadzenia ponownej oceny i/lub przeglądu dokumentacji, wydania decyzji oraz dokonania stosownych zapisów.

Poufność

Osoby biorące udział w procesie certyfikacji zapewniają poufność wszelkich informacji i zapisów związanych z procedurą certyfikacji i poświadczają to podpisaniem stosownego dokumentu.

Sprawy sporne

Wszelkie kwestie sporne, wynikłe podczas realizacji procedury certyfikacji rozwiązywane są zgodnie z wytycznymi określonymi w zakładce SKARGI I ODWOŁANIA.

Opłaty

Sprawy finansowe związane z certyfikacją usług reguluje cennik opłat publikowany na stronie internetowej administrowanej przez Biocert Małopolska Sp. z o.o.