Zmiana jednostki

Przetwórca, który znajduje się już pod nadzorem upoważnionej jednostki certyfikującej i chce tę jednostkę zmienić uzupełnia formularz „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”, który pobiera ze strony internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, z zakładki Rolnictwo ekologiczne.


Adres strony, z której można pobrać formularz: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/zgloszenie-dzialalnosci.html


 

Aby prawidłowo wypełnić „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” w przypadku zmiany jednostki certyfikującej należy zaznaczyć pole „Zmiana danych” oraz „Zmiana dotyczy sekcji IV i V” i wypełnić kolejno:

  • Sekcję I Dane identyfikacyjne zgłaszającego,
  • Sekcję II Adres zamieszkania lub siedziby zgłaszającego,
  • Sekcję III Adres do korespondencji – tylko w przypadku, gdy korespondencja ma być wysyłana na inny adres niż podany w Sekcji II,
  • Sekcja IV Nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej
  • Sekcja V Nazwa i numer wybranej jednostki certyfikującej – w przypadku wyboru naszej jednostki należy wpisać BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. PL-EKO-05,
  • Sekcja XI Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych w tym importowanych z państw trzecich. Kategorie produkcji zostały podzielone następująco:
Działalność w zakresie przetwórstwa/produkcji Ekologiczna Zlecana Konwencjonalna
Wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych (obrót wewnątrz UE) Zaznacza się, gdy producent wprowadza na rynek produkty ekologiczne. Zaznacza się, gdy wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych zlecane jest innemu podmiotowi. Na podstawie umowy pomiędzy dwoma podmiotami podwykonawca również podlega kontroli. Zaznacza się, gdy producent wprowadza na rynek produkty konwencjonalne.
Import z krajów trzecich wymienionych na liście będącej załącznikiem III do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1235/2008 Zaznacza się, gdy producent importuje na rynek produkty ekologiczne. Zaznacza się, gdy import z krajów trzecich zlecany jest innemu podmiotowi. Na podstawie umowy pomiędzy dwoma podmiotami podwykonawca również podlega kontroli. Zaznacza się, gdy producent importuje na rynek produkty konwencjonalne.
Import z krajów trzecich nie wymienionych na liście będącej załącznikiem III do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1235/2008    Zaznacza się, gdy producent importuje na rynek produkty ekologiczne. Zaznacza się, gdy import z krajów trzecich zlecany jest innemu podmiotowi. Na podstawie umowy pomiędzy dwoma podmiotami podwykonawca również podlega kontroli. Zaznacza się, gdy producent importuje na rynek produkty konwencjonalne.
Import z krajów trzecich, w których kontrola produkcji jest prowadzona przez jednostkę lub organ kontrolny wymieniony w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 Zaznacza się, gdy producent importuje na rynek produkty ekologiczne. Zaznacza się, gdy import z krajów trzecich zlecany jest innemu podmiotowi. Na podstawie umowy pomiędzy dwoma podmiotami podwykonawca również podlega kontroli. Zaznacza się, gdy producent importuje na rynek produkty konwencjonalne.
Eksport produktów ekologicznych poza UE Zaznacza się, gdy producent eksportuje na rynek produkty ekologiczne. Zaznacza się, gdy eksport z krajów trzecich zlecany jest innemu podmiotowi. Na podstawie umowy pomiędzy dwoma podmiotami podwykonawca również podlega kontroli. Zaznacza się, gdy producent eksportuje na rynek produkty konwencjone.

 

W dalszej kolejności przetwórca wypełnia datę wypełnienia zgłoszenia oraz (koniecznie!) podpisuje się w polu obok. Musi być to własnoręczny, oryginalny podpis producenta. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika bardzo proszę przejść do zakładki Ustanawianie pełnomocnika. Niepodpisane „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” nie może zostać zarejestrowane, a tym samym przetwórca nie może zostać objęty systemem kontroli i nadzoru. Jest to szczególnie ważne w przypadku zmiany jednostki certyfikującej, ponieważ powinna być zachowana ciągłość nadzoru nad produkcją ekologiczną. Zaleca się, by przetwórca rozwiązał umowę z poprzednią jednostką certyfikującą dopiero w chwili, gdy otrzyma od naszej jednostki certyfikującej zaświadczenie potwierdzające objęciem systemem kontroli i nadzoru. W przeciwnym wypadku istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w nadzorze, podczas której nie można być pewnym, czy nie stosowano środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej.

Do „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” dołączone są dwa załączniki.

Załącznik 1 dotyczy obiektów znajdujących się w gospodarstwie. W kolumnie Rodzaj obiektu przetwórca może wpisać np. stodoła, obora, stajnia, owczarnia, kurnik, chlewnia, budynek gospodarczy, budynek inwentarski, magazyn, szklarnia. W dalszej kolejności należy wpisać dane dotyczące lokalizacji obiektów: województwo, powiat, gminę oraz dokładny adres pod jakim zlokalizowany jest obiekt.

Bardzo ważne jest zaznaczenie, czy obiekt będzie wykorzystywany ekologicznie czy konwencjonalnie. Załącznik 1 jest weryfikowany przez pracownika jednostki certyfikującej i ważne jest, by wykorzystanie obiektów było spójne z zaznaczonymi kategoriami produkcji. Przykładowo, jeżeli producent zaznaczy produkcję zwierzęcą ekologiczną, zaś budynki inwentarskie będą, zgodnie z Załącznikiem 1, wykorzystywane konwencjonalnie jednostka certyfikująca będzie musiała wezwać producenta do złożenia odpowiednich wyjaśnień.

W Załączniku 2 producent wyszczególnia wszystkie działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, zarówno te, na których uprawa prowadzona jest metodami ekologicznymi, jak i konwencjonalnymi. W przypadku, gdy na jednej działce ewidencyjnej prowadzona jest w części produkcja metodami ekologicznymi, a w części konwencjonalnymi, należy w wyraźny sposób rozdzielić powierzchnię na wykorzystywaną ekologicznie i konwencjonalnie. Zwrócić należy jednak uwagę, by nie powtarzały się te same gatunki roślin w części ekologicznej i konwencjonalnej gospodarstwa.