Cennik opłat

Cennik opłat za proces certyfikacji * w zakresie  przetwórstwa, wprowadzania do obrotu lub importu produktów ekologicznych  obowiązujący w Biocert Małopolska Sp. z o.o.

Lp. Czynności  Netto PLN 
1 Przetwórstwo 1400-1700*
2 Obrót (do 10 produktów) 1400
3 Obrót  (11-50 produktów) 1700
4 Obrót ( 51-100 produktów) 2000
5 Obrót (powyżej 100 produktów) cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości produktów zgłoszonych do certyfikacji
6 Import  1600
7 Import produktów ekologicznych z krajów: Federacja Rosyjska, Ukraina, Kazachstan. 3400+ koszty poboru i badań próbek pobieranych na zlecenie Biocert Małopolska sp. z o.o. z każdej importowanej partii produktów ekologicznych

Tab. 1

W przypadku zgłoszenia przez Producenta działalności w kilku zakresach, cena za proces certyfikacji ustalana jest indywidualnie.

*) Proces certyfikacji obejmuje: Przyjęcie  i weryfikację  dokumentacji wnioskowej; kontrolę zakładu, pobór próbek oraz przeprowadzenie badań na pozostałości środków niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym jeśli dotyczy (zgodnie z Rozp. wykonawczym Komisji UE nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 zmieniającego Rozp. WE  889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej), przegląd dokumentacji – w tym wyników kontroli i badań próbek (jeżeli dotyczy), wydanie decyzji w sprawie  certyfikacji, nadzór nad wydanym certyfikatem.

*) Dokładny budżet może być określony dopiero po dokonaniu diagnozy i przygotowaniu szczegółowego harmonogramu prac.

Opłaty uwzględniają wszystkie koszty wynikające z przeprowadzonego certyfikacji poza opłatami dodatkowymi wymienionymi poniżej (tab.2)

Lp. Czynności Netto PLN 
1 Wydanie certyfikatu w wersji innej niż angielska wg kosztów tłumaczenia
2 Przeniesienie prawa własności certyfikatu 500
3 Wystawienie dodatkowego egzemplarza certyfikatu 100
4  Wydanie duplikatu dokumentu 100
5 Rozszerzenie certyfikatu Opłata ustalana w zależności od zakresu rozszerzenia

Tab. 2 

Informacje dodatkowe: 

Opłaty w tabeli 1 są uiszczane przez wnioskodawcę lub posiadacza certyfikatu, przy czym ich część może być regulowana z góry poprzez przedpłatę w formie zadatku.
Cennik obowiązuje od: 03.10.2017

Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864