1. Producent zobowiązuje się do przestrzegania wymagań rolnictwa ekologicznego określonych w:

a w razie ich naruszenia – do podporządkowania się nałożonym sankcjom.

  1. W przypadku wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego w wymaganiami rolnictwa ekologicznego, Producent zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia kupujących produkt, w celu zapewnienia usunięcia oznakowania odnoszącego się do ekologicznej metody produkcji.
  2. Producent przyjmuje do wiadomości, że w okresie przestawiania (konwersji) produkty z gospodarstwa nie mogą być sprzedawane i znakowane jako produkty ekologiczne.
  3. Producent wyraża zgodę na przeprowadzenie przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. kontroli w gospodarstwie rolnym na zgodność prowadzonej produkcji z ekologicznymi metodami produkcji rolnej.
  4. W trakcie kontroli zobowiązuje się do udostępnienia inspektorom BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. i obserwatorom z ramienia BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. wszystkich części gospodarstwa oraz prowadzonej dokumentacji, w tym zapisów dotyczących zakupu środków produkcji i rejestru zbycia, jak również do udzielenia wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu inspekcji.
  5. Wyraża zgodę na przeprowadzenie przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. wyrywkowych i niezapowiedzianych kontroli oraz pobór próbek do badań w gospodarstwie rolnym na zgodność prowadzonej produkcji z ekologicznymi metodami produkcji rolnej.
  6. Producent zobowiązuje się:
  1. Oświadcza, że zgłosił do BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. wszystkie grunty i jednostki produkcji zwierzęcej wchodzące w skład gospodarstwa (w tym grunty ekologiczne nie zgłoszone do programów pomocowych oraz produkcję roślinną i zwierzęcą konwencjonalną).
  2. Akceptuje, że w przypadkach gdy zgłoszona działalność lub podwykonawcy są certyfikowani przez różne jednostki certyfikujące, prowadzona jest wymiana informacji między tymi jednostkami.
  3. Akceptuje, że w przypadku zmiany jednostki certyfikującej (w tym przez podwykonawcę) jednostka certyfikująca przekazuje dokumentację dotyczącą certyfikacji do nowej jednostki certyfikującej.
  4. Akceptuje, że w przypadku rezygnacji z systemu kontroli dokumentację dotyczącą certyfikacji BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. przechowuje przez okres co najmniej pięciu lat.

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zachowanie poufności przez osoby działające w jej imieniu odnośnie informacji, z jakimi zapoznały się w związku z realizacją procesu certyfikacji.