Pełnomocnictwo

Producent, który chce ustanowić pełnomocnika powinien przesłać do jednostki certyfikującej poświadczone oryginalnym podpisem pełnomocnictwo. Można wypełnić załączony poniżej formularz pełnomocnictwa lub napisać takowe odręcznie. Przypominamy, że dokumenty podpisane przez pełnomocnika bez nadesłanego pełnomocnictwa nie będą rejestrowane (nawet jeżeli pełnomocnictwo zostało nadesłane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Ważne jest, aby w takim dokumencie wyszczególnione były:

  • dane osoby, która pełnomocnika ustanawia (PESEL, nr dowodu osobistego),
  • dane pełnomocnika (PESEL, nr dowodu osobistego),
  • opis do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony, np. do reprezentowania podczas kontroli oraz podpisania protokołu pokontrolnego, do reprezentowania we wszystkich sprawach, składania oświadczeń woli i wiedzy),
  • koniecznie odniesienie wobec jakiej instytucji wystawione jest pełnomocnictwo – w tym przypadku „do reprezentowania wobec jednostki certyfikującej BioCert Małopolska Sp. z o.o.”,
  • okres na który jest pełnomocnictwo.

WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych –wersja pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych –wersja pdf