Opis systemu

Produkty regionalne lub inaczej produkty “znanego pochodzenia” to produkty, których jakość jest zdecydowanie wyższa od przeciętnej,  związana z miejscem pochodzenia i lokalnymi metodami wytwarzania.
Nazwa produktu wykorzystuje lub nawiązuje do:

  • regionu,
  • konkretnego miejsca,
  • w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany produkt jest wytwarzany


Nazwy produktów rolnych i środków spożywczych rejestrowane w Komisji Europejskiej (KE) mogą być jako:

Chroniona Nazwa Pochodzenia – gdy nazwa bezpośrednio lub pośrednio nawiązuje do regionu, konkretnego miejsca, lub w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest produkowany, cały proces technologiczny odbywa się na obszarze, do którego odnosi się nazwa produktu, a cechy charakterystyczne oraz jakość produktu wiążą się jednoznacznie ze specyfiką obszaru geograficznego, w którym jest on produkowany.

Chronione Oznaczenie Geograficzne – gdy nazwa produktu odnosi się do regionu, konkretnego miejsca, lub w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest produkowany. Produkt taki musi cieszyć się renomą, posiadać specyficzne cechy lub jakość wynikające bądź przypisywane pochodzeniu geograficznemu. Jakość produktu może wynikać z obszaru geograficznego
(np.: klimat, roślinność, ukształtowanie terenu), lokalnego know– how producentów, lub innych czynników naturalnych lub ludzkich.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – produkt może zostać zarejestrowany jako gwarantowana tradycyjna specjalność, gdy jego nazwa jest specyficzna sama w sobie lub wyraża specyficzny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego, a sam produkt jest specyficzny, czyli posiada cechę lub zespół cech odróżniających go od innych produktów tej samej kategorii, oraz ma tradycyjny charakter, który wyrażony może być poprzez użycie tradycyjnych surowców, tradycyjnego składu lub tradycyjnej metody wytwarzania.

 logo wyroby tradycyjne i regionalne