Cennik opłat za czynności związane z certyfikacją podmiotów prowadzących produkcję produktów tradycyjnych i regionalnych w Biurze Certyfikacji BIOCERT MAŁOPOLSKA sp. z o.o. w Krakowie

 

Lp. Czynności PLN
1 Kontrola 200 – 800*)
2 Ocena raportu: z badań, kontroli, dokumentacji technicznej wyrobu. 200 – 500
3 Decyzja o wydaniu certyfikatu, utrzymaniu w mocy, zawieszeniu, cofnięciu, unieważnieniu. 100
4 Opracowanie i wydanie dokumentów certyfikacyjnych i umowy. 100

 

*)Dokładny budżet może być określony dopiero po dokonaniu diagnozy i przygotowaniu szczegółowego harmonogramu prac.

 1. koszt tłumaczeń – wg kalkulacji wynikowej.
 2. koszty delegacji służbowych – wg kosztów wynikowych.
 3. przeniesienie prawa własności certyfikatu – 500 PLN.
 4. wystawienie dodatkowego certyfikatu – 100 PLN.
 5. wydanie duplikatu dokumentu – 100 PLN.
 6. rozszerzenie certyfikatu 100,00 PLN.
 7. ponowna kontrola i/lub ocena potwierdzająca wykonanie działań korygujących wynikających z nałożonych sankcji – opłata jak za certyfikację w prowadzonym procesie certyfikacji
 8. przeprowadzenie dodatkowej kontroli wynikającej z nałożonych sankcji lub konieczności sprawdzenia wykonania działań korygujących wynikających z wykrytych niezgodności – 250,00 PLN

Informacje dodatkowe

 1. Wycena dotyczy 1 wniosku /1 certyfikatu.
 2. Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w Laboratoriach akredytowanych (lub referencyjnych).
 3. Koszty badań realizowane są zgodnie z Planem Wieloletnim na lata 2008-2013 pod nazwą „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ograniczonej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów” a w szczególności zadania 5.1 programu, finansowanego z budżetu państwa do wysokości środków o których mowa w uchwale nr 239/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. Po wyczerpaniu ww. środków koszty badań ponosi Wnioskodawca zgodnie z cennikiem akredytowanego laboratorium badawczego.
 4. Opłaty są uiszczane przez wnioskodawcę lub posiadacza certyfikatu, przy czym ich część może być regulowana z góry poprzez przedpłatę w formie zaliczki.

Numer konta:

Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864