Proces certyfikacji

Wstęp

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy opis programu certyfikacji systemu GLOBALG.A.P., który informuje o wymaganiach stawianych wnioskującemu o certyfikację producentowi, jak również tryb postępowania w procesie certyfikacji stosowany przez naszą jednostkę – Biocert Małopolska Sp. z o.o.

Wszelkie wzory formularzy do pobrania i uzupełnienia oraz złożenia do naszej jednostki  znajdziecie Państwo w sekcji > Do pobrania.

Informacje dla wnioskującego

Wymagania certyfikacyjne
1.1.Wymagania wobec Producentów chcących wnioskować o certyfikat systemu GLOBAL.A.P., co wiąże się z przeprowadzeniem procesu certyfikacji w oparciu o następujące wymagania,  opisane są w dokumentach:

 • IFA Zintegrowane zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w gospodarstwie – Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych – Owoce i warzywa, wydanie 5
 • Przepisy ogólne, Część I Wymagania ogólne wydanie 5
 • Przepisy ogólne,   Zasady dla roślin uprawnych wydanie 5
 • Punkty kontroli i kryteria zgodności, wydanie 5
 • Umowa podlicencji i certyfikacji (Sublicense and Certification agreement) wydanie 4.
  Uwaga: Aktualnie obowiązuje od dnia  01.08.2019 r wersja 5.2. Do czasu opublikowania w wersji polskiej aktualizacji 5.2. można korzystać z dokumentów w wersji angielskiej.  Szczegóły w zakładce “do pobrania”

1.2. Informacje wstępne. Pracownicy BC udzielają również Producentowi informacji wstępnych.Obejmują one:

 • wymagania systemu GLOBALG.A.P.
 • procedurę certyfikacji podmiotów prowadzących produkcję zgodnie z wymaganiami systemu GLOBALG.A.P., w tym dokumentację wymaganą przy ubieganiu się o certyfikację
 • kontrole, których wyniki zostaną wykorzystane w procesie certyfikacji
 • zasady nadzoru nad certyfikatem
 • zasady zawieszania, ograniczania, cofania i unieważniania certyfikatów
 • procedurę naruszeń i sankcji
 • zasady zakończenia certyfikacji
 • procedurę skarg i odwołań
 • opłatę za proces certyfikacji, w tym dla administratora systemu GLOBALG.A.P.

Powyższe informacje przekazywane są wnioskodawcy osobiście, telefoniczne lub w formie pisemnej (list, e-mail).

1.3. Dodatkowe informacje dla wnioskującego. 

 • Produkty, które jeszcze nie zostały zebrane oraz produkty zebrane przed rejestracją w bazie producentów nie podlegają certyfikacji.
 • Lista produktów, która może podlegać certyfikacji jest dostępna na stronie www.globalgap.org, może być również przekazana Producentowi przez BC na wniosek Producenta.
 • Producent może podlegać kilku inspekcjom, w przypadku jeśli zbiór realizowany jest w różnym czasie (np. truskawki i jabłka).
 • Jeśli czas zbioru i rodzaj produktu jest podobny (np. jabłka i gruszki) wtedy kontrola obejmuje oba produkty i realizowana jest jedna inspekcja.
Zgłoszenie do jednostki – przegląd dokumentacji wnioskowej

Producenci wcześniej nie certyfikowani
2.1 Producent w opcji 1, Aby mógł zostać objęty systemem kontroli w zakresie programu certyfikacji GLOBALG.A.P., powinien złożyć do Biocert Małopolska poprawnie wypełniony Wniosek o certyfikację systemu GLOBALG.A.P., zwanego dalej „Wnioskiem” (Formularz P-22/1) wraz z załącznikiem do Wniosku (Formularz P-22/1-1), jeśli dotyczy.
2.2. Z uwagi na proces rejestracji, weryfikacji i dalszego przeglądu dokumentacji wnioskowej oraz możliwego modułu oceny poza miejscem produkcji (w biurze jednostki) Biocert Małopolska rekomenduje, aby Producent złożył Wniosek odpowiednio wcześniej przed zbiorem warzyw i owoców.
2.3. W terminie 14-stu dni od daty wpływu Wniosku, pracownik BC weryfikuje jego poprawność i kompletność zawartych w nim informacji.
2.4. We wniosku powinny znaleźć się informacje o:
− firmie i jej lokalizacji
− miejscach produkcji / jednostce wykonującej postępowanie po zbiorze
− produkcie
Informacje niezbędne przy rejestracji producenta do bazy danych GG określa zał. 1.2 w Części I Wymagania ogólne.
2.5 W przypadku opcji 1 – producent z wieloma lokalizacjami, Producenta obowiązuje wypełnienie Załącznika do Wniosku (Formularz P-22/1-1).
2.6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych pracownik przesyła producentowi nowy egzemplarz Wniosku wraz z informacją o zaistniałych nieprawidłowościach w przesłanym dokumencie i sposobie jego poprawy. Każdy następny Wniosek powinien posiadać status zmiany.
2.7. W przypadku prawidłowo wypełnionych danych identyfikujących producenta określonych we Wniosku, pracownik BC: Przekazuje producentowi poniższe dokumenty:
a) Cennik za certyfikację oraz fakturę
b) Dwa egzemplarze Umowy ustalającej zasady świadczenia usług certyfikacji przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. z załącznikiem: Umowa podlicencji i certyfikacji

oraz przekazuje producentowi pismo, w którym zawiera informacje o dodatkowo wymaganych dokumentach (jeśli dotyczy):

 • wyszczególnionych na Wniosku w przypadku, jeśli producent wnioskuje o moduł oceny poza miejscem produkcji
 • pełnomocnictwo,
 • umowę o dzierżawie działek
  a następnie rejestruje producenta w wewnętrznej bazie klientów administrowanej przez BC i nadaje mu numer klienta BC.

2.8. W przypadku jeśli producent korzysta z Powiernika GLOBALG.A.P. zobowiązany jest on do poinformowania BC.
2.9. Jeden podpisany egzemplarz Umowy BC oraz wymagane w przesłanym przez BC piśmie załączniki Producent przekazuje do Biocert Małopolska,  gdzie następuje ich weryfikacja i rejestracja w wewnętrznej bazie klientów.
2.10. Jeżeli producent odeśle wymagane dokumenty Menadżer standardu rejestruje producenta w Bazie Producentów administrowanej przez GLOBALG.A.P. Zarejestrowanie w Bazie producentów oznacza objęcie systemem kontroli przez Biocert Małopolska w systemie GLOBALG.A.P. Data objęcia systemem kontroli jest jednocześnie datą rejestracji w bazie producentów GLOBALG.A.P. i jest odnotowana na Wniosku.
2.11 W toku rejestracji Producenta w Bazie Producentów GLOBALG.A.P. wygenerowany jest w indywidualny numer GGN. Uwaga: W przypadku, jeśli producent lub grupa producencka była wcześniej certyfikowana przez inną JC, Producent powinien przekazać tą informację  do jednostki.
2.12 W ciągu 14 (maksymalnie 28 dni) od daty rejestracji w bazie producentów GLOBALG.A.P.(objęcia systemem kontroli). producentowi wystawiane jest Zaświadczenie z informacją o dacie objęcia systemem kontroli i nadanym mu numerze GGN oraz numerze klienta dalej jako Zaświadczenie

Producenci zmieniający jednostkę certyfikującą.
2.13. Producenci rezygnujący ze współpracy z BC lub przechodzący do innej JC, są wyłączani przez BC z systemu kontroli, a informacja ta przekazywana jest do administratora systemu.
2.14 Producent poprzednio certyfikowany przez inną JC, składa do BC dokumenty wnioskowe, a tryb postępowania przebiega jak w przypadku pierwszego zgłoszenia producenta.
2.16. Producent przechodzący z innej jednostki do Biocert Małopolska ma obowiązek podać w zgłoszeniu poprzednio nadany nr GGN. Brak podania takiej informacji może spowodować nałożenie dodatkowych kosztów na producenta przez administratora za niezasadne nadanie drugiego numeru GGN.
2.17 W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia, Pracownik BC weryfikuje status producenta w bazie GLOBALG.A.P. Jeżeli na producenta nie zostały nałożone sankcje i wygasła ważność certyfikatu, zgłoszenie przystąpienia do systemu GLOBALG.A.P może zostać przyjęte. Odejście producenta do innej JC jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy nie są na niego nałożone sankcje i nie ma otwartych niezgodności. Producent chcący zmienić jednostkę na BC, przed wygaśnięciem ważności certyfikatu, może tego dokonać pod warunkiem przesłania do poprzedniej JC pisma z prośbą o skrócenie ważności certyfikatu.
2.18 Biocert zobowiązuje się do respektowania dokumentów i zapisów, dokonanych przez poprzednią JC.

Weryfikacja i przegląd dokumentacji wnioskowej
2.19 Pracownik Biocert ocenia czy:

 • wszelkie różnice w ich rozumieniu pomiędzy Biocert a Wnioskodawcą zostały wyjaśnione,
 • Biocert ma możliwość świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do żądanego zakresu certyfikacji oraz jeśli ma to zastosowanie, miejsca działalności Wnioskodawcy,
 • środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne,
 • Biocert posiada możliwości i kompetencje do przeprowadzenia procesu certyfikacji.
  W przypadku negatywnej oceny lub wątpliwości, co do spełnienia wymagań zawartych w tym punkcie pracownik zgłasza istotę problemu Dyrektorowi Biocert Małopolska.
Ocena

Informacje ogólne
3.1 Biocert Małopolska prowadzi plan działań związanych z oceną, do którego zalicza się:
a) weryfikacja dokumentacji dotyczącej kontroli u producentów w Opcji 1 przez Inspektora, któremu zlecono inspekcję,
b) kontrolę miejsca produkcji i obróbki produktu,
c) pobór i badanie próbek (jeżeli dotyczy).
3.2. Przegląd dokumentacji ujęty w pkt. z 3.7.1.1 może być realizowany częściowo w biurze BC (moduł oceny poza miejscem produkcji), a częściowo na miejscu. Ocenie podlegają wszystkie dokumenty wymagane przez GLOBALG.A.P.
3.3. Wszelkie działania związane z oceną są przeprowadzane zgodnie z pkt. 3.1 oraz zawartych w nn. procedurze.
3.4. BC nie przewiduje możliwości wykorzystania wyników z oceny przed złożeniem przez Producenta dokumentacji, wymaganej w procesie certyfikacji.

Rodzaje kontroli (inspekcji)
3.5. Inspektorzy  przeprowadzają zgodnie z listą kontrolną dla mającego zastosowanie zakresu i podzakresu:
a) inspekcje  pełne roczne zapowiedziane: Inspekcje obejmują wszystkie produkty, procesy i miejsca produkcji; zarejestrowane jednostki po zbiorze PHU’s; tam gdzie zasadne miejsca związane z administracją.
b) inspekcje dodatkowe niezapowiedziane: bez uprzedniego powiadomienia Producenta lub z powiadomieniem maks. 48h przed inspekcją, posiadające te same cechy, co zapowiedziane; przy czym co najmniej 10% wszystkich producentów będących objętych systemem kontroli przez Biocert Małopolska podlega inspekcji niezapowiedzianej w ciągu 12 m-cy ważności certyfikatów. Kontrole niezapowiedziane są prowadzone po wstępnej certyfikacji.
3.6 Producenci uczestniczący w programie korzyści podlegają wyłącznie inspekcjom niezapowiedzianym nie są brani pod uwagę, przy planowaniu inspekcji wymaganych zgodnie z pkt. 3.7.2.1.b
3.7. W przypadku, jeżeli termin inspekcji niezapowiedzianej (pierwsze powiadomienie) nie odpowiada producentowi (w wyłącznie uzasadnionych przypadkach tj. wyjątkowych sytuacjach tj. choroba, innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od producenta) otrzyma on pisemne ostrzeżenie z BC i powiadomienie (drugie powiadomienie, również nie wcześniej niż 48h przed planowaną wizytą) o nowym terminie. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia po drugim powiadomieniu Inspekcji przez Biocert Małopolska z winy producenta, zostanie na Producenta nałożona sankcja „Zawieszenie” dla wszystkich zgłoszonych do certyfikacji produktów.

Sposób przeprowadzania Inspekcji
3.8 Zasady przeprowadzania kontroli opisane są w Instrukcji I-22-01 Inspekcje i audyty podmiotów w systemie GLOBALG.A.P. Producent przed przeprowadzeniem kontroli otrzymuje z jednostki plan przeprowadzenia inspekcji
3.9  Przed pierwszą certyfikacją, producenci w opcji 1 zobligowani są do przeprowadzenia samooceny lub inspekcji wewnętrznej. W okresie nadzoru producenci przeprowadzają niniejsze samooceny / inspekcje min. 1 raz w roku.
3.10. Po zakończeniu inspekcji / audytu sporządzany jest Protokół z inspekcji( dalej jako Protokół) w jednym egzemplarzu, który podpisywany jest przez Producenta na miejscu.
3.11  W toku oceny weryfikowane są wymagania: a) Podstawowe – obowiązkowe jest uzyskanie 100% zgodności, mających zastosowanie określonych punktach kontroli na listach kontrolnych dla: Modułu Bazowego dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych – Owoce i warzywa” jako wymagania podstawowe b) Drugorzędne – obowiązkowe jest uzyskanie 95 % zgodności ze wszystkimi mającymi zastosowanie punktach kontroli na listach kontrolnych, określonych jako wymagania drugorzędne c) Zalecenia – nie określono procentowo minimalnego stopnia zgodności.

Przegląd po ocenie

4.1. Przegląd  zgromadzonej dokumentacji  realizuje  Pracownik Biocert, który nie był zaangażowany w proces oceny Producenta. 4.2 Przegląd dokumentacji dotyczącej działań związanych z przyznaniem certyfikatu obejmuje:

 • ocenę kompletności dokumentacji oraz zgłoszenia
 • ocenę wyników kontroli oraz protokołu z kontroli
 • ocenę ryzyka

4.3  Na podstawie przeglądu opracowywane jest Sprawozdanie z przeglądu (Formularz nr P-22/13), które stanowi rekomendację do wydania decyzji w sprawie certyfikacji.
4.4  W przypadku rozbieżności między wymaganiami dokumentu normatywnego a stanem rzeczywistym, uniemożliwiających podjęcie jednoznacznej decyzji, pracownik zgłasza istotę problemu Dyrektorowi BC.

Wydanie decyzji w sprawie certyfikacji; przyznanie lub odmowa przyznania certyfikatu

Decyzja
5.1 Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu zgodności z zasadami  systemu GLOBALG.A.P. podejmuje Audytor GLOBAL.G.A.P.  zatrudniony w  Biocert Małopolska.
5.2 . Decyzja jest podjęta w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty zakończenia kontroli lub od daty zamknięcia wszystkich niezgodności.
5.3. Od każdej decyzji w sprawie certyfikacji producentowi przysługuje odwołanie.

Wydanie certyfikatu
5.5. Podstawą wydania certyfikatu jest:

 • Wniosek złożone przez Producenta z kompletem wymaganych dokumentów,
 • spełnienie wymagań certyfikacyjnych,
 • pozytywna ocena z przeglądu dokumentacji,
 • zawarcie umowy o certyfikację,
 • decyzja o wydaniu certyfikatu lub zmianie jego zakresu,
  Uwaga: Certyfikat nie może być wydany na produkt, który nie został jeszcze zebrany.

5.6 Informacja o przyznaniu certyfikatu przekazywana jest producentowi wraz z egzemplarzem certyfikatu. Kopia certyfikatu przechowywana jest w aktach Producenta.
5.7  Certyfikaty GLOBALG.A.P. są wydawane z okresem ważności nie dłuższym niż 12 miesięcy. Zakres informacji na certyfikacie oraz na załączniku do certyfikaty jest zgodny z załącznikiem 1.3 Części 1 Przepisów ogólnych. Na certyfikacie jest określony okres ważności certyfikatu. Kolejne wydanie certyfikatu anuluje wydanie poprzedniego.

Odmowa wydania certyfikatu
5.8. Decyzję o odmowie wydania certyfikatu zgodności z zasadami systemu GLOBALG.A.P. producent otrzymuje w formie pisemnej wraz z powodem podjęcia decyzji oraz informacją o możliwości i terminie złożenia odwołania oraz o zasadach procedury odwoławczej.

Wykaz certyfikowanych producentów
5.9 Biocert Małopolska przekazuje do bazy producentów GLOBALG.A.P. informację o uzyskanych certyfikatach. Nazwa właściciela certyfikatu, opcja certyfikacji, miasto i państwo siedziby właściciela certyfikatu, dostępne są zawsze dla wszystkich zainteresowanych na stronie https://database.globalgap.org. Producent może (nie musi) udostępnić również  swój  adres.

Nadzór, kontynuacja lub rezygnacja z certyfikacji

Nadzór
6.1 Biocert Małopolska sprawuje nadzór nad posiadaczami certyfikatu, wydanego przez jednostkę w okresie ważności umowy o świadczenie usług certyfikacie, poprzez:
− inspekcje zapowiedziane w przypadku kolejnych ocen:
− inspekcje niezapowiedziane dodatkowe
− nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów,
− nakładanie sankcji na producenta, w przypadku niespełnienia wymagań lub niezgodności.

Kontynuacja certyfikacji
6.2 W okresie nadzoru Biocert prowadzi planowo inspekcje w okresie 8 m-cy obejmującym czas od daty upływu ważności certyfikatu – 4 / + 4 m-ce przed / po tej dacie, przy czym data ważności certyfikatu może zostać przedłużona wyłącznie w określonych przypadkach (patrz. pkt 6.7.2 a Przepisów Ogólnych cz.1) oraz na pisemny wniosek producenta. Jednostka w takim przypadku ponownie akceptuje produkt w bazie producentów GLOBALG.A.P. do następnego pełnego cyklu w oryginalnym terminie ważności certyfikatu.
6.3 W przypadku zlecenia kontroli dodatkowej, personel BC dokonuje ponownej oceny, przeglądu oraz podjęcia decyzji w sprawie certyfikacji zgodnie z pkt. 3, 4, 5.
6.4 Typowanie producentów do inspekcji / audytów niezapowiedzianych oparte jest na podstawie oceny ryzyka.

Przegląd dokumentacji w trakcie nadzoru.
6.5. W przypadku producentów objętych systemem kontroli przez BC, w przypadku wpływu dokumentacji nadesłanej przez producenta w trakcie nadzoru, pracownik dokonuje przeglądu dokumentacji.
6.7 W trakcie nadzoru producent jest zobowiązany informować BC o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonej działalności, przesyłając zaktualizowany Wniosek.
6.8 Przeglądowi w trakcie nadzoru poddawane są wszelkie nadesłane przez Producenta dokumenty, mające wpływ na prowadzony proces certyfikacji. Pracownik po otrzymaniu dokumentacji, zobowiązany jest ocenić potrzebę dokonania ponownego przeglądu, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania z przeglądu
6.9 W przypadku otrzymania od organów nadzorczych informacji o niezgodnościach stwierdzonych u producenta lub innych informacjach, które mogą mieć wpływ na decyzję w sprawie certyfikacji, BC powinna ocenić potrzebę dokonania ponownego przeglądu zakończonego sporządzeniem Sprawozdania z przeglądu

Rezygnacja z certyfikacji
6.10 . Producenci rezygnujący ze współpracy z BC lub przechodzący do innej JC, są wyłączani przez BC z systemu kontroli, a informacja ta przekazywana jest do administratora systemu.

Oznaczanie znakiem zgodności

7.1 Szczegółowe zasady stosowania:
− „znaku handlowego” w postaci słowa „GLOBALG.A.P”;
− „logo” w postaci litery G oraz poniżej umieszczonego słowa GLOBALG.A.P.
− „logo z kodem QR” (logo w formie rośliny / zwierzęcia itp. z wewnętrznym kodem Quick Response określone przez administratora systemu)
przez Producenta, określa Załącznik I.1 części I Wymagania Ogólne”.

Rozszerzanie, ograniczanie, zawieszanie, cofanie i unieważnianie certyfikatów

8.1 Rozszerzenie certyfikatu (w zakresie kategorii i/lub produktu) może nastąpić na wniosek zainteresowanego. Wniosek wraz z dokumentacją poddawane są ponownemu przeglądowi.

8.2 Ograniczenie certyfikatu następuje w sytuacji, gdy zachodzi konieczność wyłączenia z zakresu certyfikacji produktu niespełniającego wymagań systemu certyfikacji.
8.3 Zawieszenie certyfikatu może nastąpić, gdy w wyniku procesu nadzoru nad wyrobami zostanie stwierdzone:

 • podejrzenie lub stwierdzenie wystąpienia niezgodności mających wpływ na status produktu
 • dokonanie zmian w metodach produkcji powodujące niespełnienie wymagań certyfikacyjnych
 • nie wywiązywanie się przez posiadającego certyfikat z zobowiązań określonych w zawartej umowie, w tym prawa do posługiwania się certyfikatem zgodności
 • negatywne wyniki kontroli oraz badań laboratoryjnych przeprowadzonych na pobranych próbkach
 • uniemożliwienie przez posiadacza certyfikatu przeprowadzenie badań, kontroli/audytu.

Okres zawieszenia certyfikatu nie może być dłuższy niż okres ważności certyfikatu. W tym okresie czasu jednostka powinna:

 • dokonać jego ponownego przeglądu,
 • po przeprowadzeniu ponownego przeglądu utrzymać, cofnąć lub ograniczyć zakres certyfikacji.

8.4 Cofnięcie certyfikatu może być następstwem:

 • stwierdzenia celowego nadużycia uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu,
 • nie spełnienia w określonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikatu.

8.5 Unieważnienie certyfikatu może nastąpić po:

 • zgłoszeniu przez zainteresowanego Wnioskodawcę rezygnacji z certyfikatu,
 • stwierdzeniu omyłki na wystawionym certyfikacie.
Niezgodności i niespełnienie wymagań / Sankcje

Niezgodności, niespełnienie wymagań
9.1 . W toku kontroli może zostać stwierdzone:
a) niespełnienie wymagań
b) niezgodność z zasadami certyfikacji GLOBALG.A.P.
c) niezgodność z postanowieniami umowy
zdefiniowanych zgodnie z pkt. 6.1 Części 1 Przepisy ogólne.
9.3 W przypadku, jeśli zostały wykryte w trakcie inspekcji wstępnej / audytu niezgodności i/lub niespełnione wymagania (w bazie danych jako otwarta niezgodność), Producent zobligowany jest do przesłania do Biocert w terminie do 28 dni, działań korygujących wraz z dowodami ich wdrożenia. Jeżeli przyczyna nie zostanie usunięta w ciągu 3 m-cy, jednostka przeprowadzi pełną inspekcję zanim zostanie wydany certyfikat. Na kolejnej inspekcji niezgodności powinny być zamknięte w ciągu 28 dni. Jeżeli przyczyna nie zostanie usunięta w określonym, wyznaczonym przez BC terminie, jednostka nałoży wyższą sankcję.
9.4 W przypadku stwierdzenia niezgodności w toku oceny z podziałem na moduł poza miejscem i na miejscu produkcji, obliczanie terminu ich zamknięcia zaczyna się od spotkania zamykającego ten moduł.

Sankcje
9.5 W przypadku stwierdzenia braku spełnienia wymagań przez producenta będą stosowane wobec niego następujące sankcje:
− ostrzeżenie,
− zawieszenie produktu
− anulowanie kontraktu i cofnięcie certyfikatu.
9.6 W przypadku nałożenia sankcji na producenta nie może on zmienić JC na BC, zanim poprzednia JC nie zamknie wszystkich niezgodności.
9.7. Indywidualny producent, będący członkiem grupy nie może zmienić grupy na inną, jeśli sankcje nałożone przez BC w związku z niezgodnościami, nie zostały zamknięte w ramach realizacji działań korygujących.
9.8. Sankcje stosowane są adekwatnie do zaistniałej sytuacji i dotyczą niezgodności lub niespełnienia wymagań poszczególnych punktów kontroli i kryteriów zgodności oraz kwestii kontraktowych pomiędzy producentem, a Biocert Małopolska Sp. z o.o.
9.9. Decyzję o zastosowaniu sankcji, producent otrzymuje w formie pisemnej wraz z powodem podjęcia decyzji oraz informacją o możliwości i terminie złożenia odwołania oraz o zasadach procedury odwoławczej.
9.10 Jeśli wystawiona została sankcja, status producenta w Bazie Producentów jest stosownie zmieniony (maks. 1 dzień pomiędzy wystawieniem sankcji, a aktualizacją bazy).
9.11  Producent, po zakończonej wstępnej inspekcji w ciągu 28 dni przesyła Inspektorowi dowody działań korygujących w celu ich zamknięcia przez Biocert Małopolska. W przypadku, jeśli Producent prześle dowody skutecznego wdrożenia działań korygujących, nałożone sankcje zostaną zniesione.

Poufność i RODO

Poufność
Osoby biorące udział w procesie certyfikacji zapewniają poufność wszelkich informacji i zapisów związanych z procedurą certyfikacji oraz poświadczają to podpisaniem stosownego dokumentu.

RODO
Biocert Małopolska w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z umową – GLOBALG.A.P.

Sprawy sporne

Biocert Małopolska rozpatruje skargi i odwołania w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki, od ich zgłoszenia i ustosunkowuje się do nich na piśmie. Wszelkie kwestie sporne, wynikłe podczas realizacji procedury certyfikacji rozwiązywane są zgodnie z Procedurą „Skargi i odwołania”.

Dowiedz się więcej 

Opłaty

Sprawy finansowe związane z certyfikacją usług reguluje cennik opłat Biocert Małopolska za czynności związane z certyfikacją.- Sprawdź w sekcji “Opłaty”