Linki

1. Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Adres strony z aktualnym wykazem środków ochrony roślin

Wykaz obejmuje tylko środki zakwalifikowane przez Instytut Ochrony Roślin w następstwie wniosku ich producenta, bądź dystrybutora.

Rolnik może stosować także inne środki, o ile:

 • są zgodne z wymogami zał. II do rozporządzenia 889/2008 oraz
 • są dopuszczone do obrotu w Polsce (ustawa o nawozach i nawożeniu, Dz.U. nr 147 z 2007, poz.1033).

2. Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Adres strony z aktualnym wykazem nawozów i środków poprawiających żyzność gleby

Wykaz obejmuje tylko środki zakwalifikowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w następstwie wniosku ich producenta, bądź dystrybutora (dotyczy produktów pochodzących z zakupu, nie dotyczy nawozów z własnego gospodarstwa).

Rolnik może stosować także inne środki, o ile:

 • są zgodne z wymogami zał. I do rozporządzenia 889/2008 oraz
 • są dopuszczone do obrotu w Polsce (ustawa o ochronie roślin, tekst jednolity Dz.U. nr 133 z 2008, poz. 849).

3. Wykaz nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi

Adres strony z aktualnym wykazem nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego

Adres strony z aktualnym wykazem dostawców ekologiczngo materiału siewnego


4. Poddziałanie:  WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI PROW 2014-2020

5. Działanie: UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI PROW 2007-2013

6. Program rozwoju obszarów wiejskich


7. Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Adres strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) odnosząca się do rolnictwa ekologicznego


8. Strona Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adres strony Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S)

Bezpośredni odnośnik do Wzorów rejestrów dla producentów zamieszczonych na stronie internetowej IJHAR-S.

Przygotowane w Głównym Inspektoracie JHARS wzory nie obejmują wszystkich formularzy, służących do prowadzenia przez ekologicznych producentów rolnych zapisów w zakresie wynikającym z wymagań rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów  formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych. Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej.


 9. Metodyki integrowanej produkcji roślin

Adres strony Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)

Metodyki Integrowanej produkcji roślin zawierają m.in. takie elementy jak:

 1. planowanie i zakładanie uprawy z uwzględnieniem doboru odmian;
 2. nawożenie z uwzględnieniem analiz gleby;
 3. stosowanie racjonalnych sposobów regulowania zachwaszczenia;
 4. pielęgnacja upraw;
 5. ochrona przed chorobami i szkodnikami z uwzględnieniem metod niechemicznych;
 6. zasad higieniczno-sanitarne;
 7. ogólne zasady wydawania certyfikatów IP.

10. Strona Unii Owocowej (Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw) 

Adres strony Unii Owocowej

uo