Prawa i obowiązki wnioskodawcy

 

  1. Producent zobowiązuje się do przestrzegania wymagań rolnictwa ekologicznego określonych w:
  • rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r. s.1) z późniejszymi zmianami;
  • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U.L. 250 z 18.09.2008 r. s.1) z późniejszymi zmianami;
  • ustawie o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. 2015.497 j.t.) z późniejszymi zmianami;

a w razie ich naruszenia – do podporządkowania się nałożonym sankcjom.

  1. W przypadku wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego w wymaganiami rolnictwa ekologicznego, Producent zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia kupujących produkt, w celu zapewnienia usunięcia oznakowania odnoszącego się do ekologicznej metody produkcji.
  2. Producent przyjmuje do wiadomości, że w okresie przestawiania (konwersji) produkty z gospodarstwa nie mogą być sprzedawane i znakowane jako produkty ekologiczne.
  3. Producent wyraża zgodę na przeprowadzenie przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. kontroli w gospodarstwie rolnym na zgodność prowadzonej produkcji z ekologicznymi metodami produkcji rolnej.
  4. W trakcie kontroli zobowiązuje się do udostępnienia inspektorom BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. i obserwatorom z ramienia BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. wszystkich części gospodarstwa oraz prowadzonej dokumentacji, w tym zapisów dotyczących zakupu środków produkcji i rejestru zbycia, jak również do udzielenia wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu inspekcji.
  5. Wyraża zgodę na przeprowadzenie przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. wyrywkowych i niezapowiedzianych kontroli oraz pobór próbek do badań w gospodarstwie rolnym na zgodność prowadzonej produkcji z ekologicznymi metodami produkcji rolnej.
  6. Producent zobowiązuje się:
  • powiadomić BIOCERT MAŁOPOLSA Sp. z o.o. o aktualnym planie zarządzania produkcją zwierzęcą,
  • powiadomić każdego roku w terminie określonym przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. o rocznym planie produkcji w gospodarstwie,
  • dopełnić zobowiązań finansowych i administracyjnych związanych z kontrolą pod rygorem usunięcia z systemu kontroli,
  • niezwłocznie powiadomić o zmianach w ramach zakresu certyfikacji,
  • przekazać wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia certyfikacji,
  • w przypadku rezygnacji z systemu kontroli, do bezzwłocznego poinformowania o tym jednostki certyfikującej,
  • do niezwłocznego poinformowania jednostki certyfikującej o wszelkich nieprawidłowościach lub naruszeniach mających wpływ na ekologiczny status produktu lub produktów ekologicznych otrzymanych od innych podmiotów gospodarczych lub podwykonawców.
  1. Oświadcza, że zgłosił do BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. wszystkie grunty i jednostki produkcji wchodzące w skład gospodarstwa (w tym grunty ekologiczne nie zgłoszone do programów pomocowych oraz produkcję roślinną i zwierzęcą konwencjonalną).
  2. Akceptuje, że w przypadkach gdy zgłoszona działalność lub podwykonawcy są certyfikowani przez różne jednostki certyfikujące, prowadzona jest wymiana informacji między tymi jednostkami.
  3. Akceptuje, że w przypadku zmiany jednostki certyfikującej (w tym przez podwykonawcę) jednostka certyfikująca przekazuje dokumentację dotyczącą certyfikacji do nowej jednostki certyfikującej.
  4. Akceptuje, że w przypadku rezygnacji z systemu kontroli dokumentację dotyczącą certyfikacji BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. przechowuje przez okres co najmniej pięciu lat.

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zachowanie poufności przez osoby działające w jej imieniu odnośnie informacji, z jakimi zapoznały się w związku z realizacją procesu certyfikacji.